Hopp til innhold

Åarjelsaemien voestesgïeline (Utgått) (BF vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Draama

Åvtelen maehtebe teater-vuasastallemem jallh filmem darjodh manuskriptem daarpesjibie. Manuskripesne tjaaleme mah dorjehtæjjah edtjieh jiehtedh jïh darjodh jïh lissine tjaaleme vihkeles viehkie-dïrregi bïjre guktie tjoevkesh, tjoeje, musihke, sminke, scene-vaarjoeh jïh scene-guvvie.