Hopp til innhold

Biologi 1

  Økologi og biologisk mangfold

  Organismene i et økosystem inngår i et samspill med hverandre og miljøet de lever i. Dette danner grunnlaget for et mangfold av arter og økosystemer. Hvorfor er dette mangfoldet viktig, og hvordan skal vi ta vare på det i møte med trusler som klima- og arealendringer?

  Interessekonflikter

  Interessekonflikter kan oppstå når vi er uenige om bruk og vern av naturområder og ressurser. Valgene vi tar, får konsekvenser for noen, enten det er mennesker, dyr, planter eller andre organismer. Hvordan skal vi få til løsninger som er best mulig for alle parter?

  Læringsressurser

  Interessekonflikter