Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Gjør en sammenlignende analyse av selvvalgt tekstutvalg

Velg to eller flere tekster, og analyser likhetstrekk og forskjeller i tematikk, virkemidler og sjanger.
To sirkler som delvis overlapper hverandre. Den ene inneholder særpreg i tekst 1, den andre særpreg i tekst 2, og der de overlapper, er det som er likt. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

I denne oppgaven skal du planlegge, gjennomføre og presentere en sammenlignende analyse av et selvvalgt tekstutvalg. Før du starter, kan det være lurt å lese artikkelen "Hvordan velge teori og metode i arbeidet med tekster?"

Del 1. Planlegg analysen

 1. Tenk over det du har lært i faget gjennom hele skoleåret eller semesteret. Hvilke temaer har dere jobbet med? Hvilke teorier og begreper har du lært om? Hvilke metoder har du brukt i arbeidet med tekster? Du kan også se på oversikten under over sentrale temaer, teorier, begreper og metoder i faget.

 2. Hva har du syntes har vært spesielt interessant i faget så langt? Diskuter med en medelev eller skriv ned refleksjonene dine.

 3. Lag en liste på tre til fem punkter over temaer, teorier og metoder du kunne tenke deg å fordype deg i.

Aktuelle temaer fra læreplanen:
 • hvordan individets og fellesskapets virkelighetsforståelse kommer til uttrykk i tekst

 • hvordan tekster og kulturer gjensidig påvirker hverandre

 • hvordan tekstkulturer forandrer og utvikler seg over tid

 • hvordan tekstskaping påvirkes av sosiale faktorer og teknologiske muligheter

 • majoriteters og minoriteters perspektiv

 • teksters rolle i konstruksjon og representasjon av personlig og kulturell identitet

 • hvordan tekster bevarer og utfordrer normer og verdier i et fellesskap, og hvordan de uttrykker tradisjoner og tradisjonsbrudd

Aktuelle teorier og begreper

Diskurs

Tekstkultur og sjanger

Estetikk

Retorikk

Litteraturteori

Øv på begreper om tekst, kultur og kommunikasjon

Aktuelle metoder

Som en ramme for analysen kan du tenke på at du skal undersøke både grammatiske, tekstuelle og estetiske elementer i tekstene du ser på. De fleste av analysemetodene under berører disse tre ulike nivåene. I tillegg krever de fleste analysemodeller i faget også at du trekker inn konteksten til teksten.

Ulike analysemodeller:

 • retorisk analyse

 • diskursanalyse

 • ulike former for litterær analyse

 • bildeanalyse

Del 2. Lag en problemstilling

Nå som du har en idé om hva du kunne tenke deg å fordype deg i, kan du begynne å lete etter spesifikke tekster. Husk at vi snakker om tekster i ordets bredeste forstand, så det kan være filmer, tv-serier, annonser, innlegg i sosiale medier, sanger, i tillegg til artikler, romaner eller dikt. I boksen under finner du mange forslag til hvor du kan finne tekster på nett. Bruk også gjerne skolebiblioteket eller ditt lokale bibliotek.

Her finner du tekster på nett

NDLA film

Tekstsamling fra norskfaget på NDLA

Tekstsamlingen Rein tekst hos Foreningen !les. Her ligger tekstene ute både som verbaltekster og som lydspor.

Virksomme ord som har en stor samling norske politiske taler.

Reklametekster hos Kreativt forum

Nasjonalbiblioteket

 • Siden du skal sammenligne to eller flere tekster, bør det være et element i problemstillingen som handler om sammenligninger.

 • Når du har funnet to eller flere tekster som du mener kan være interessante å sammenligne, er du klar til å formulere en problemstilling. Denne må være i form av et spørsmål, og den kan bestå av flere deler.

 • NB! Vær forberedt på at du må justere denne underveis i analysen, for når du fordyper deg i et tema, vil kanskje flere innfallsvinkler bli synlige, eller så vil du se at innfallsvinkelen du har valgt, ikke fungerer. Dette er helt normalt og en viktig del av prosessen.

Et eksempel på en problemstilling:

Hvordan er selvframstillingen til partilederne i de største politiske partiene i Norge på Instagram, og hva slags ideologier kommer til syne i innleggene?

Denne problemstillingen legger opp til en sammenlignende analyse av flere ulike Instagramkontoer, og det kan være nærliggende å bruke teorier om selvpresentasjon, kommunikasjonsteknologi og diskurs.

Del 3. Gjennomfør analysen

Nå er du klar til å gjøre selve analysen. Hvordan du gjør dette, avhenger av hvilke metoder og begreper du velger å bruke.

Det er uansett viktig å begynne med en nærlesing av tekstene du skal se på. Les grundig gjennom tekstene, kopier dem eller skriv dem ut slik at du kan streke under og notere underveis når du støter på noe du tror kan være relevant for analysen din.

Etter en runde med nærlesing kan du begynne å lage en disposisjon.

Tips til disposisjonen

 • Begynn med å presentere problemstillingen din.

 • Du kan også presentere viktige begreper, modeller eller teorier som du kommer til å bruke i analysen.

 • Presenter tekstene dine. Ha med informasjon som kan vise situasjonskonteksten til tekstene, og gjerne noe som plasserer dem i en sosial og kulturell kontekst.

 • Gi et kort overblikk over innholdet i tekstene (detaljene kommer du inn på i neste punkt, den sammenlignende analysen).

 • Når du skal gjøre sammenligningen, kan dette gjøres på ulike måter:

  Du kan enten først beskrive innhold, form og tema i tekst A og deretter presentere innhold, form og tema i tekst B i to større bolker. Eksempel:

  Del 1: Selvframstilling og ideologier i Høyre-partileders Instagramkonto.
  Del 2: Selvframstilling og ideologier i SV-partileders Instagramkonto.
  Del 3: Likheter og forskjeller.

  Eller så kan du beskrive ulike trekk i begge tekstene fortløpende. Eksempel:

  Del 1: Fargebruk i Høyre-partileders Instagramkonto sammenlignet med fargebruk i SV-partileders Instagramkonto.
  Del 2: Motiver som går igjen i Høyre-partileders Instagramkonto sammenlignet med motiver i SV-partileders Instagramkonto.
  Del 3: Språket i Høyre-partileders Instagramkonto sammenlignet med språket i SV-partileders Instagramkonto.

 • Avslutt analysen med å samle trådene og gi et svar på problemstillingen din.

Del 4. Presenter analysen

Bruk det du har lært om kommunikasjon og tekst, til å planlegge en presentasjon av analysen din.

 • Tilpass form og innhold til publikummet ditt, og bruk ulike virkemidler for å få fram budskapet ditt på best mulig måte

 • Bruk gjerne egenvurdering og hverandrevurdering i forbindelse med denne oppgaven.

Tips: Les mer om dette i artikkelen "Planlegg og vurder egen og andres kommunikasjon".

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 06.05.2022

Læringsressurser

Bruke kilder, teori og metode