Hopp til innhold

Oppgave

Laavenjassh: Jïjsen-ledtie

Lohkh soptsesem «Jïjsen-ledtie» jïh vaestedh laavenjasside.

LK20LK06
Jïjsenledtie giesege. Guvvie.

1. laavenjasse

Mij ulmine soptsesinie?

2. laavenjasse

Ohtsedh bïevnesh inuihti bïjre gaske-viermesne jïh darjoeh åehpiedehtemem inuihti bïjre.

3.laavenjasse

Guktie inuihti kultuvre daam soptsesem tsavtseme?

Sist oppdatert 22.11.2018
Skrevet av Liv Karin Joma

Læringsressurser

Jeatjah aalkoe-almetji soptsesh