Hopp til innhold
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Gosse datne daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie:

  •  datne naan aalkoe-almetji heamturh lohkeme
  •  datne goerehtalleme guktie kultuvre tjaalegidie tsavtseme