Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Verktøy og mal

Sjekkliste - brannvern

Brannforebyggende arbeid er viktig i skole og barnehagen. Her finner du et skjema for brannvernkontroll.

Brann. Foto.

Prioritet (sett kryss)
Punkt Brannvern Kommentar (Høy prioritet skal kommenteres og tiltak foreslås) Høy Lav
1 Har de ansatte tilfredsstillende brannvernopplæring?
2 Finnes rutinebeskrivelser for evakuering?
3 Er rømningsveiene ryddige?
4 Er riktig slokkingsutstyr på plass?
5 Er plasseringen av slokkeutstyret korrekt?
6 Gjennomføres brannøvelser?
7 Er det utpekt brannvernleder?
8 Har brannvernleder tilstrekkelig kunnskap?
9 Er merking av rømningsvei intakt?
10 Fungerer nødlys?
11 Ryker sikringene ofte?
12 Er alle stikkontakter intakte?
13 Er alle brytere intakte?
14 Er alle ledninger intakte?
15 Ingen varmeovner eller annet elektrisk utstyr er tildekt?
16 Er varslingssystemet godt nok?
17 Er feiing av røykkanal gjennomført?
18 Følges retningslinjer for utendørs oppgjort ild?
19 Er rutinene for håndtering av aske tilfredsstillende?
20 Er det gnister eller tilløp til lysbuer fra det elektriske anlegget?
21 Blir det gjennomført jevnlig kontroll av fagfolk av det elektriske anlegget, ventilasjonsanlegg og lignende?
22 Er det gode rutiner for bruk av levende lys?
23 Gjennomføres jevnlig kontroll av slokkeutstyr?
24 Gjennomføres jevnlig kontroll av alarmanlegg?
25 Fungerer branndørenes lukningsmekanisme?
26 Er rør og kabelgjennomføringer i veggene tette?
27 Er branninstruksen oppslått på godt synlig sted?
28 Er avfallsdunker plassert hensiktsmessig i forhold til bygningen?
Sist oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Private Barnehagers Landsforbund og Kristin Sleteng Bakken

Læringsressurser

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) for arbeidstakeren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff