Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva er helse, miljø og sikkerhet?

Arbeidsmiljøloven er med på å sikre arbeidsplassen, og det er denne loven som sier noe om hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer. Enhver arbeidsplass skal ta hensyn til arbeidstakerens helse, miljø og sikkerhet. Et godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres best ved å jobbe systematisk med aktuelle problemstillinger, og dermed er dette kravet også lovfestet i arbeidsmiljøloven.

HMS. Foto.

Internkontrollforskriften

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid kalles også for internkontroll og har sin egen forskrift. Den heter ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid” og forkortes gjerne til Internkontrollforskriften og har hjemmel i arbeidsmiljøloven.

 1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten, er tilgjengelige, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.
  • I barnehagen eller skolen vil dette f.eks. si arbeidsmiljøloven, forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, forskrift om næringsmiddelhygiene og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole.
 2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.
  • For at kravene til internkontroll skal være oppfylt, så må det sørges for at enhver arbeidstaker, til enhver tid, har fått informasjon og opplæring. Hvis barnehagen f.eks. har kjøpt inn stellebord med heve- og senkemuligheter for å forebygge muskel-/skjelettplager blant de ansatte, så vil dette kun komme de ansatte til gode hvis de får opplæring i hvordan det brukes, og hvordan det tilpasses hver enkelt.
 3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.
  • Et godt HMS-arbeid forutsetter at leder og de ansatte samarbeider. Det må skapes muligheter for arbeidstakerne til å medvirke, f.eks. med gjennomføring av personalmøter og medarbeidersamtaler. Aktuelle temaer vil være organisering av arbeidsdagen, hvordan arbeidsoppgavene skal fordeles, kommunikasjon og informasjonsflyt.
 4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.
  • Arbeidsplassen må velge seg noen mål å jobbe mot. Disse målene må dokumenteres skriftlig, og barnehagen/skolen kan f.eks. ha som overordnet mål: ”Vår barnehage/skole skal beskytte mot personskader". Da kan tilhørende delmål være: ”Vår barnehage/skole skal bevisstgjøre alle ansatte på ergonomi ved at alle deltar på kurs".
 5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.
  • Dette innebærer å ha en oversikt over hvordan arbeidsplassen er organisert med eierstyret og ansatte. I tillegg skal det også dokumenteres hvordan det jobbes med helse, miljø og sikkerhet, og hvordan ansvaret er fordelt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Enkelte arbeidsplasser har også verneombud og arbeidsmiljøutvalg.
 6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
  • Det må gjennomføres en risikokartlegging ut fra forholdene på arbeidsplassen, og dette skal dokumenteres. Risikokartleggingen vil avsløre hvilke forhold i barnehagen/skolen som kan utgjøre en fare for bygningen, for de ansatte og for barna. Kartleggingen vil danne grunnlaget for hvilke forebyggende rutiner som må utarbeides, f.eks. ”Barnehagen ut på tur". I tillegg må det utarbeides handlingsplaner for hvordan man forholder seg om uønskede hendelser likevel skulle oppstå. F.eks. ”Når et barn blir borte". Et annet eksempel på risikokartlegging kan være å se etter tegn på mulige brannfarer, og man kan da bruke en sjekkliste som denne.
 7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
  • Dette innebærer at arbeidsplassen har et system som fanger opp avvik. Et avvik er f.eks. når rutiner ikke blir fulgt, mangelfull opplæring, eller når det oppstår en skade. Til dette kan man f.eks. benytte seg av et skjema som den som oppdager avviket fyller ut.
 8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt
  • Det må kontinuerlig jobbes med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og en grundig kartlegging bør skje minst en gang pr. år.

Utfordringer til deg

 1. I hvilke lover og forskrifter kan du finne bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet?
 2. Hva er internkontroll?
 3. Hvordan kan man sørge for at lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen er tilgjengelige for de ansatte på en arbeidsplass?
  Spør gjerne ansatte på skoler og barnehager om dette.
 4. Finn ut hvordan ulike arbeidsplasser går frem for å sikre at de ansatte til enhver tid har gode nok kunnskaper om helse, miljø og sikkerhet.
 5. Velg deg en arbeidsplass og finn ut hvordan denne er organisert. Hvem har ansvar for hva når det gjelder helse, miljø og sikkerhet?
 6. Se på skjemaene som ligger som vedlegg, og gjør følgende:
  • Diskuter hvordan disse kan brukes.
  • Diskuter hvorfor slike skjemaer er så viktige.
  • Finn ut om barnehager og skoler i ditt nærmiljø har andre skjemaer de bruker i HMS-arbeidet.
 7. Søk på nettet og gjør følgende:
  • Skriv ned 5 nettadresser som handler om HMS.
  • Vurder måten informasjonen blir gitt på.
  • Hvilken side er enklest å forstå?
  • Hvilken side gir deg den informasjonen du har behov for?
  • Hvem står bak siden?
  • Hvem passer den for?
Sist oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Kristin Sleteng Bakken, Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg og Private Barnehagers Landsforbund

Læringsressurser

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) for arbeidstakeren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva er helse, miljø og sikkerhet?Du er her

 • SubjectMaterialFagstoff

  Helse-, miljø- og sikkerhet i praksis

 • SubjectMaterialFagstoff

  Helhetlig arbeidsmiljøarbeid

 • SubjectMaterialFagstoff

  HMS-arbeid i barnehagen og skolen

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sikkerhet i barnehagen