Hopp til innhold

Oppgave

Vuertieminie

Vuartesjh filmem jïh vaestedh gyhtjelasside.

LK20LK06

Vuartesjh Youtube-filmem Vuertieminie jïh vaestedh laavenjasside.

Laavenjasse

  1. Mennie sjangerisnie daate filme?
  2. Gie vuertieminie? Buerkesth. Man åvteste vuertieminie?
    Mij heannadamme eannan filme aalka?
  3. Mij heannede mænngan filme orrijamme? Tjaelieh tjaalegem. Veeljh sjangerem.
Sist oppdatert 20.02.2018
Skrevet av Helen Blind Brandsfjell

Læringsressurser

Sjangerh