Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven skal bidra til å sikre et godt arbeidsmiljø, med trygge og rettferdige ansettelsesforhold. Den skal sikre et inkluderende arbeidsliv og samarbeid mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
To voksne og flere barn sitter ute i snøen og spiser nistemat. De har skisko og ett av barna står på ski i bakgrunnen. Foto.

Arbeidsmiljøloven

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) er laget nettopp for å sikre et godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere i Norge. Hensikten med loven er å sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Videre skal loven sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven sier også at det skal legges til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon.

Når du er i jobb som barne- og ungdomsarbeider, gjelder arbeidsmiljøloven for deg. I arbeidsmiljøloven finner du hvilke krav det stilles til arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. I tillegg står det hvilke rettigheter du har, og om plikten du har til å medvirke til et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Trygg arbeidsplass

For å ivareta tryggheten til de ansatte skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) på arbeidsplassen. Arbeidsgiver skal gi alle ansatte opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Målet er at alle de ansatte kan sette seg inn i systemene som brukes på arbeidsplassen, og utføre jobben på en trygg måte. Du skal kjenne til hvilke rutiner og regler som gjelder i virksomheten og medvirke til at tiltak blir gjennomført.

Som arbeidstager plikter du å aktivt bidra til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Dette er noen av pliktene dine:

  • Du skal bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader.
  • Du skal straks gi beskjed til arbeidsgiver eller verneombud dersom du blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og du ikke selv kan rette på forholdet.
  • Du skal også gi beskjed dersom du blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen.
  • Du skal avbryte arbeidet dersom du mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse.

Som arbeidstaker har du rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette kan for eksempel være når det er fare for liv og helse, klima og miljø, korrupsjon eller et uforsvarlig arbeidsmiljø. Rett til å varsle betyr ikke det samme som at du har plikt til å gjøre det.

Verneombud

Arbeidsplasser med mer enn ti ansatte skal ha et verneombud. Verneombud skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøutvalg

I bedrifter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere, skal det være et arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten er representert. Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for å få gjennomført et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklinga i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Utsnitt av klokke. Foto.

Arbeidstid

Arbeidsmiljøloven gir detaljerte bestemmelser om arbeidstid. Den vanlige arbeidstiden må som hovedregel ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer, og 40 timer i løpet av sju dager. I arbeidsmiljøloven er det også bestemmelser om overtid og pauser.

Permisjon

Arbeidsmiljøloven gir regler for rett til ulike typer permisjon. Det er rett til svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon og foreldrepermisjon. Videre gir loven rett til permisjon ved barns og barnepassers sykdom og rett til permisjon i 60 dager for den som pleier nærstående i livets sluttfase.

I arbeidsmiljøloven finner du også regler om utdanningspermisjon samt permisjon ved pliktig og frivillig militærtjeneste.

Vern mot diskriminering

Arbeidsmiljøloven slår fast at det er forbud mot diskriminering. Både direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon eller alder er forbudt. Trakassering og instruks om å diskriminere personer av slike grunner anses også som diskriminering. Disse bestemmelsene gjelder også når det skjer diskriminering av arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt.

Regler om diskriminering på andre grunnlag enn de som er omtalt over, er samlet i likestillings- og diskrimineringsloven. Denne loven gjelder for alle samfunnsområder, også for arbeidslivet.

Arbeidskontrakt og sluttattest

I arbeidsmiljøloven står det at du har krav på en skriftlig arbeidsavtale. Alle som jobber, skal ha skriftlig arbeidskontrakt, uansett hvor kort eller lang tid jobben varer. I kontrakten skal det stå hvor mye du skal jobbe, om lønn og om hva slags arbeid du skal utføre.

Du har også krav på skriftlig sluttattest. I arbeidsmiljøloven er det regler for hva en attest skal inneholde. Attesten skal blant annet fortelle hva du har gjort, og hvor lenge du har jobbet i bedriften.

Utfordringer til deg

  1. Hva mener du er en trygg arbeidsplass?
  2. Hvem gjelder arbeidsmiljøloven for?
  3. Hvorfor er det viktig at du kjenner til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven?
  4. Hvorfor er det viktig å ha en arbeidskontrakt?

Kilde

Arbeidsmiljøloven. (2005). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (LOV-2005-06-17-62). Lovdata. https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62

Sist oppdatert 05.10.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Rettigheter og plikter i arbeidslivet