Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er eng og beite?

Eng er et areal dekt med gras og andre vekster som brukes til slått og beiting. Vi skiller gjerne mellom natureng og kultureng, der kulturenga oftest er fulldyrka og tilsådd med grasarter og engbelgvekster.

Grasmark som bare er bearbeidet i det øvre jordlaget og gjødslet opp slik at gras har overtatt som hovedvegetasjon, kalles overflatedyrka eng.

Arealet med eng og beite i Norge

Arealet for eng og beite på fulldyrka mark i Norge har gått svakt ned etter 1999 og ligger nå på ca. 4,7 mill. dekar. Arealet for overflatedyrka innmarksbeite har vært stabilt i samme perioden, ca.1,7 mill. dekar. I Norge har vi totalt ca. 6,4 mill. dekar eng og beite.

Grovfôr

Grovfôr er et annet navn på gras og andre vekster som vi gir til husdyra. Godt og næringsrikt grovfôr er viktig for god økonomi i husdyrholdet. Det er derfor nødvendig å ha god kunnskap om dyrking av fôr.


Storfe som spiser grovfôr. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

Et «visdomsord» sier:

«Økonomien i husdyrbruket er tuftet på tilstrekkelig grovfôr av god kvalitet som er høstet inn og lagret på en økonomisk forsvarlig måte.»

Huskelappen

Vi skiller mellom ulike typer eng:

  • natureng
  • kultureng
  • overflatedyrka eng

Beite og dyrking av fôr påvirker kulturlandskapet. Metodene for dyrking og høsting har endret seg gjennom tidene.

God kvalitet på grovfôret er viktig for ha god økonomi i husdyrholdet.


CC BY-SASkrevet av Gjert-Are Valberg og Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 24.10.2017

Læringsressurser

Dyrking av eng og fôrvekster

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter