Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som moglegheitChevronRight
 4. Retorikk og argumentasjonChevronRight
 5. RetorikkChevronRight
 6. Analyser ein reklameannonseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øving

Analyser ein reklameannonse

Studer og analysér denne annonsen frå Lerum. Bruk omgrep frå retorikken.

Reklameannonse for Lerum eplejus. Illustrasjon.
Reklameannonse for Lerum eplejus.

Oversikt over teksten

Den retoriske situasjonen: Kven seier kva til kven, kvar, når, korleis og kvifor?

 • Kva for ein sjanger er dette?
 • Kvar finn vi til vanleg denne typen tekst?
 • Kva er formålet med teksten?
 • Kva er produktet som skal seljast?
 • Kva for ein egenskap ved produktet er det annonsen fokuserer på? (Kjøp Lerum eplejus fordi ...)
 • Kva er målgruppa for annonsen?
 • Finn informasjon om sendar på Internett (lerum.no). Kva produserer bedrifta? Kvar held ho til?

Nærlesing

Beskriv dei enkelte delane annonsen er sett saman av.

Hovudbiletet

 • Kva er blikkfanget?
 • Kva er plassert i framgrunnen?
 • Beskriv bakgrunnen. Kva viser han?

Tittel (overskrift)

 • Kva kan seiast å vere overskrifta i annonsen?
 • Kva slags informasjon gir ho?
 • Kva slags tone skaper ord og skrifttypar i overskrifta?

Brødtekst

 • Kvar er han plassert?
 • Kva for ei målform er brukt?
 • Kva slags faktainformasjon gir brødteksten?
 • Kva slags lovnader gir han? (Ta også med teksten nedst på juspakninga.)

Logo og slagord

 • Kor mange gonger er Lerum-logoen teken med i annonsen?
 • Kva er slagordet til Lerum?
 • Kva slags inntrykk av sendar gir slagordet?

Fargebruk

 • Kva for ein farge er den mest iaugefallande i annonsen?
 • Kva for informasjon er det som blir framheva ved hjelp av denne fargen?
 • Kva fargar er det mest av i annonsen? Er fargane svale eller varme, duse eller friske?

Argumentasjonen i annonsen

Undersøk korleis bilete, tekst og grafiske verkemiddel er brukte for få sendar til å framstå som truverdig, for å gi saksinformasjon og for å appellere til kjenslene hos lesaren.

Etos: truverdet til sendar

 • Korleis prøver sendar å framstå i annonsen?
 • Korleis er tekst, bilete og grafiske verkemiddel med på å skape dette inntrykket av sendar?

Logos: direkte argumentasjon

 • Kor mange etterprøvbare fakta finn vi i annonsen?
 • Kva er påstandar som vi ikkje kan etterprøve?
 • Kva kan få oss til å godta påstandane likevel?

Patos: appell til kjenslene

 • Kvifor er produktet plassert saman med friske eple?
 • Kva skal landskapet som blir vist i bakgrunnen, fortelje om vara?
 • Kvifor blir motivet vi ser på hovudbiletet gjenteke også på juskartongen?
 • Korleis bidreg fargevalet i annonsen til å understreke bestemte eigenskapar ved produktet?
 • Kva for språklege verkemiddel bruker sendar for å skape eit positivt inntrykk av produktet?

Oppsummering

 • Kva slags argumentasjon finn du minst av?
 • Kva for argumentasjon dominerer?
 • Er argumentasjonen i annonsen gjennomarbeidd slik at både tekst, bilete og grafiske verkemiddel formidlar ein eintydig og verknadsfull reklamebodskap? Med andre ord: Er annonsen vellykka, retorisk sett?

Læringsressursar

Retorikk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale