Hopp til innhald

Ytringsfridom, sensur og grenser

Ytringsfridommen handlar om å utrykkje meiningane sine. I Noreg står ytringsfridommen sterkt, og dei fleste ønskjer å forsvare denne retten. Men finst det grenser for ytringsfridommen? Burde ytringsfridommen avgrensast? Kan vi ikkje berre sensurere bort det vi ikkje liker?
Ansikt som har raudt limband over munnen og raudt bind for auga. Illustrasjon.

I den tverrfaglege læringsstien "Ytringsfridom, sensur og grenser" skal du setje deg inn i kva som blir meint med ytringsfridom, og kva avgrensingar det er for ytringsfridommen. Eit sentralt spørsmål i læringsstien er kvar grensene for ytringsfridom går. Du skal også reflektere over og drøfte utfordringar med ytringsfridommen, og om sensur kan vere ei løysing.

Ein måte å tilnærme seg temaet på er å ta utgangspunkt i filmen Møt sensorene. Før du ser han, bør du ha sett deg inn i omgrepet ytringsfridom og jobba med avgrensingar og grenser for ytringsfridom. Gjennom arbeidet skal du diskutere og problematisere forhold rundt ytringsfridom.

Når du har fullført læringsstien, kan du fordjupe deg vidare i temaet i ulike fag og i tverrfaglege oppgåver. Desse oppgåvene kjem på slutten av læringsstien og heiter "Fordjup deg vidare".

Relevante fag: samfunnskunnskap, norsk, medie- og informasjonskunnskap 2, mediesamfunnet 2, historie, religion og etikk.

Prosjekt om ytringsfridom

Ein annan måte å jobbe med dette temaet på kan vere å gjere det som eit prosjekt over ein avgrensa tidsperiode. Ytringsfridom er eit viktig og sentralt tema som berører læreplanane i ulike fag. Temaet eignar seg derfor bra som utgangspunkt for eit tverrfagleg samarbeid, og det opnar for at elevane kan tilnærme seg temaet frå ulike vinklar, i ulike fag.

Ulike opplegg om ytringsfridom

I tillegg til desse arbeidsmåtane finst tre andre opplegg på NDLA som handlar om ulike sider ved temaet ytringsfridom:

Ytringsfridom under press

Relevante fag: samfunnskunnskap, norsk, engelsk, mediesamfunnet 1, mediesamfunnet 2, politikk og menneskerettar, sosialkunnskap.

Ytringsfridom, karikaturar og demokrati

Relevante fag: samfunnskunnskap, norsk, mediesamfunnet 2, historie, religion og etikk.

Bruk ytringsfridommen din

Relevante fag: alle.

CC BY-SASkrive av Tor Ivar Utvik.
Sist fagleg oppdatert 17.12.2021

Læringsressursar

Ytringsfridom, sensur og grenser