Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

HMS-arbeid i barnehagen og skulen

Helse-, miljø- og sikkerheitsarbeidet i barnehagar og skular tek, i tillegg til internkontrollforskrifta, også utgangspunkt i forskrifta som heiter ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler". Denne kan ein tenkje på som arbeidsmiljøloven for elevar og barnehagebarn.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Barn sykler og har hjelm. Foto.

Hensikta med forskrifta er å bidra til at miljøet i blant anna barnehagar og skular stimulerer til helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold. I tillegg er formålet å førebyggje sjukdom og skade. Også denne forskrifta pålegg eigaren av barnehagen eller skulen å ha eit internkontrollsystem.

Denne forskrifta blir brukt som utgangspunkt for å utarbeide rutinar i barnehagen/skulen som spesifikt skal sikre barna.

”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler” omfattar mange emne. I forskrifta kapittel 3, ”Spesielle bestemmelser”, utgjer desse emna § 9-24:

 • utforming og innreiing
 • mogelegheit for aktivitet og kvile
 • måltid
 • psykososiale forhold
 • reingjering og vedlikehald
 • sikkerheit og helsemessig beredskap
 • førstehjelp
 • tilrettelegging basert på opplysningar om helseforhold
 • smittevern
 • røyking
 • inneklima/luftkvalitet
 • belysning
 • lydforhold
 • drikkevatn
 • sanitære forhold
 • avfallshandtering

"Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler"

Eksempel på ulike rutinar som er utarbeidde på bakgrunn av desse, gjeld for

 • barn som blir mobba
 • barn som får nedsett allmenntilstand
 • medisinering av barn
 • barn som ikkje blir henta før stengetid
 • barn som skal ut på tur
 • skadar og ulykker med barn
 • rutinar for handtering av mat i barnehagen
 • handtering av smittsame sjukdommar
Sist oppdatert 27.04.2018
Tekst: Private Barnehagers Landsforbund og Kristin Sleteng Bakken (CC BY-NC-SA)

Læringsressursar

Helse, miljø og sikkerheit (HMS) for arbeidstakaren

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff