Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Øvingsoppgåver om økologi

Oppgåver om økosystem, næringskjeder, næringsnett og krinsløp.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Tegning, plansje med oversikt over artar i havet.

Økosystem - næringskjeder - næringsnett - krinsløp

 1. Kva er eit økosystem?
 2. Kva slags delar finn vi alltid i eit økosystem?
 3. Kva slags biotiske faktorar (levande delar) finn vi i økosystema?
 4. Nemn 5 abiotiske faktorar (ikkje levande delar) som påverkar livet i eit myrtjern.
 5. Prøv å finn 4 abiotiske faktorar som kan påverke kva slags planter som kan leve i torvlaget på ei myr.
 6. Planter kallast produsentar, og dyr kallast konsumentar. Kvifor?
 7. Kva meines med den økologiske nisjen til ein art?
 8. Forklar kva som meines med ei næringskjede.
 9. Gjennomfør den interaktive oppgåva om antarktisk næringsnett dersom du ikkje har gjort det tidlegare.
  La oss tenkje oss at nokon av organismane i næringsnettet forsvinn. Kva vil det bety for heile systemet?

  1. Kva trur du vil skje om spekkhoggaren blir utrydda?
  2. Kva ville skje om fiskebestanden blei så redusert gjennom fiske at fisk ikkje lenger var ein del av næringsnettet?
  3. Kva ville skje om algane forsvann?
  4. Kva slags scenario ville påverka flest organismar?
 10. Vi seier at stoffene går i eit lukka krinsløp, mens energien går i eit opent krinsløp. Kva er forskjellen?
Sist oppdatert 15.05.2018
Skrive av Einar Berg og Svein Gunnar Råen
Rettshavar: NKI Forlaget

Læringsressursar

Økologi