Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utslipp av karbondioksid

Studer statistikk om utslipp av karbondioksid til atmosfæren.

På nettsiden til Energi og klima finner du grafen under. Denne viser hvilke land som har størst utslipp av CO2.

Grafisk framstilling av utslipp av CO₂ fra de fire landene som i 2018 slapp ut mest i perioden 1960 til 2018. Kina ligger i 2018 på et utslipp på 10 milliarder tonn. USA har cirka 5,5 milliarder tonn, EU har cirka 3,5 tonn, mens India har cirka 2,7 milliarder tonn. Trenden for USA og EU er at utslippet er synkende, mens for India og Kina er det stigende. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

a) Skriv ned tankene og refleksjonene du får når du studerer grafene.

b) Gå inn på nettsiden, og finn kommentarer og forklaringer til grafene som du synes er interessante.

c) På grafene på nettsiden kan du finne eksakte verdier for utslipp for de enkelte landene for bestemte år. Hva er endringen i prosent fra 1990 til 2018 for EU?

På nettsiden til SSB Utslipp til luft kan du finne endringen i utslipp av CO₂ fra 1990 til 2018 i Norge. Se også tabellen nedenfor.

Tabell over utslipp av klimagasser i millioner tonn CO₂-ekvivalenter til luft i Norge i 2018 og endringen i prosent av dette utslippet fra 1990 til 2018 og fra 2017 til 2018. I tillegg til de totale utslippene er også utslippene fordelt på sektorene olje- og gassutvinning, industri og bergverk, energiforsyning, oppvarming i andre næringer og husholdninger, veitrafikk, luftfart pluss sjøfart og anleggsmaskiner med mer, jordbruk og til slutt andre kilder. Skjermutklipp.

d) Hvordan har endringen vært i Norge sammenliknet med EU?

e) Hva er hovedårsaken til økningen av utslipp fra Norge?

f) På hvilke områder har vi hatt en betydelig nedgang i utslipp, og hva tror du grunnen til dette kan være?

g) Hvilke tiltak ville du satt inn for få fart på nedgangen i Norges utslipp?

h) Gå inn på nettsiden Klimarisiko, velg din kommune, og finn ut hvordan din kommune kan jobbe med klimarisiko.

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 22.04.2020

Læringsressurser

Føkk fossils II – tipping point