Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Øv deg på å skrive kortsvar som sammenlikner tekster

Hvordan skal du gå fram når du skal skrive ei sammenlikning i kortsvarsoppgava? Her skal du øve deg på å skrive et kortsvar som skal sammenlikne natursynet i et romantisk dikt og ei moderne sakprosabok.
Ei gruppe mennesker går tur mellom vann og fjell. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tips

Før du setter i gang med å øve, foreslår vi at du går gjennom oppgava "Hvordan sammenlikne tekster i kortsvar?". Da vil du vite hva som kjennetegner et godt svar på oppgava.

Del 1: Les og diskuter oppgava

Les oppgaveteksten og vurderingsteksten i ramma under. Diskuter deretter i par eller grupper:

 1. Forstår dere hva oppgava ber dere om å gjøre? Skriv ned eventuelle spørsmål dere måtte ha.

 2. Les vurderingsteksten, og diskuter om dere forstår hva som må til for å lykkes med denne oppgava. Skriv ned eventuelle spørsmål.

 3. Ta opp spørsmåla dere sitter igjen med, i plenum.

Oppgave

Vedlegg:

 • "Naturen er din mester". Dikt av William Wordsworth, 1798.

 • På naturens skuldre: Hvordan ti millioner arter redder livet ditt (utdrag). Sakprosabok av Anne Sverdrup-Thygeson, 2020.

Sammenlikn hvordan naturen blir skildra i de to vedlagte tekstene. Bruk eksempler fra tekstvedlegga i svaret ditt.

Skriv omtrent 300 ord.

Svaret ditt vil bli vurdert på følgende områder:

Tekstforståelse:

 • Svaret sammenlikner tekstvedlegga på en relevant måte og bruker eksempler.

Språkføring og fagspråk:

 • Språket er gjennomgående godt formulert, med variert ordforråd.

 • Svaret har relevant og presis bruk av fagspråk.

Struktur:

 • Svaret har formålstjenlig og variert setningsstruktur og god sammenbinding mellom setninger.

 • Tekstvedlegga blir sammenlikna på en oversiktlig måte.

Formelle ferdigheter:

 • Det er gjennomgående korrekt rettskriving og tegnsetting.

Wordsworth og Sverdrup-Thygeson

Del 2: Sammenlikn framstillinga av naturen

William Wordsworth står i tanker ute i naturen. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

Jobb aleine

 1. Les diktet "Naturen er din mester", og formuler med egne ord hvordan naturen blir skildra i Wordsworths tekst.

 2. Les utdraget fra På naturens skuldre: Hvordan ti millioner arter redder livet ditt. Formuler også her med egne ord hvordan naturen blir skildra.

 3. Skriv minst tre momenter som du synes det er viktig å skrive om når du skal sammenlikne framstillinga av naturen i tekstene.

Jobb sammen med en medelev

 1. Diskuter det dere svarte på forrige oppgave.

 2. Den ene teksten er et dikt, mens den andre er utdrag fra ei sakprosabok. Hva har det å si for hvordan dere vil svare på oppgava?

I plenum

Oppsummer det dere har diskutert i par.

Del 3: Forståelse og fagbegreper

Sitt i par

 1. Les først gjennom diktet sammen. Skriv ned minst tre eksempler fra teksten som dere synes formidler natursynet i teksten.

 2. Hvilke virkemidler bruker Wordsworth for å formidle temaet i diktet? Skriv ned minst to, og gi eksempler.

 3. Les gjennom utdraget fra sakprosaboka til Anne Sverdrup-Thygeson. Skriv ned minst tre eksempler fra teksten som dere synes formidler natursynet i teksten.

 4. Hvilke fagbegreper vil dere bruke om måten Sverdrup-Thygeson prøver å overbevise leseren sin på? Skriv ned minst to, og gi eksempler.

Husk!

 • Når dere omtaler virkemidler i skjønnlitterære tekster, som dikt, er det vanlig å peke på språklige virkemidler og bruke begreper som "metafor", "kontrast" osv.

 • Det er også vanlig å bruke fagbegreper som "motiv" og "tema". Om teksten har et helt tydelig "budskap", kan du også bruke dette fagbegrepet.

 • I sakprosatekster passer det også å peke på språklige virkemidler, men i tillegg kan dere for eksempel bruke begreper fra retorikken, slik som etos, patos og logos. Andre relevante begreper kan være "skjult argumentasjon", "åpen argumentasjon", "premiss" osv.

 • Det er mindre vanlig å skrive om "motiv" og "tema" i sakprosatekster. Vanligere er "budskap" eller "hovedsyn".

Litt hjelp på veien?

Dette kan være relevante fagbegreper om virkemidler i diktet:

 • besjeling

 • positivt og negativt verdiladde ord

 • kontraster

Og dette kan være relevante begreper om hvordan sakprosateksten vil overbevise:

 • patos og logos

 • humor

 • satire

 • overdrivelse

Del 4: Skriv svaret på oppgava

Nå har du forhåpentligvis nok kunnskap til å skrive et godt svar på oppgava. Du kan skrive fritt eller følge steg-for-steg-veiledninga under. Alle eksemplene er tatt fra modellteksten anbefalt i oppgava "Hvordan sammenlikne tekster i kortsvar?".

Modellteksten sammenlikner synet på byen i to dikt, som framstiller byen helt ulikt. Bruk strukturen og anbefalingene som inspirasjon, mens husk at innholdet i modellteksten ikke kan overføres til egen skriving. Du skriver om en sakprosatekst og et dikt, og synet på naturen er ganske likt i dine tekster.

A. Skriv innledninga

Skriv ei kort innledning. Følg gjerne råda under. I innledninga kan du også

 • presentere tekstenes sjanger

 • plassere tekstene i kontekst (romantikken og moderne tid)

B. Skriv et avsnitt om motiv, tema og budskap

Etter innledninga kan det være lurt å ha et avsnitt der du, med egne ord, sammenlikner natursynet i diktet og sakprosateksten. Bruk gjerne fagbegrepa motiv og tema/budskap om diktet og budskap/hovedsyn om Sverdrup-Thygesons tekst.

C. Skriv resten av hoveddelen

Skriv to–tre avsnitt til i hoveddelen din. Alle avsnitta skal sammenlikne natursynet i tekstene. I tillegg kan du skrive om hvordan dette natursynet blir formidla. Da er det naturlig å bruke relevante fagbegreper om virkemidler og argumentasjon.

Les gjerne gjennom råda om tekstforståelse, struktur, fagbegreper og setningskoplere under før du skriver.

D. Skriv avslutninga

Skriv ei avslutning til kortsvaret ditt. Det er mange måter å gjøre dette på, men bruk gjerne sjansen til å både reflektere selvstendig og vise kunnskap om tekst i kontekst.

Del 6: Gi og få tilbakemelding

Bytt svar med en annen i klassen. Gi hverandre tilbakemelding etter disse kriteriene.

 1. Er svaret tydelig delt inn i innledning, hoveddel og avslutning?

 2. Svarer teksten på oppgava? Altså: Sammenlikner den natursynet i diktet og utdraget fra sakprosaboka?

 3. Blir det brukt sitater fra vedlegget som begrunnelse? Og er disse bakt godt inn i språket?

 4. Har svaret gode temasetninger som gjør det klart hva avsnittet skal handle om?

 5. Handler hvert avsnitt om ett moment?

 6. Er det brukt setningskoplere som skaper flyt i teksten?

Del 7: Noen frivillige?

Var det noen som leste et svar som imponerte dem? Be læreren lese høyt og kommentere!

Relatert innhold

Hvordan blir naturen framstilt i litteraturen? En artikkel som sammenligner framstillinga av menneske og natur i eldre og moderne tekster.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 14.03.2022

Læringsressurser

Øv deg til skriftlig eksamen