Hopp til innhold

Fagstoff

Vitenskap og fornuft

Renessansens tanker om mennesket, natur og samfunn la grunnen for opplysningstiden. Med den vitenskapelige revolusjonen ble Kirkens dominans utfordret. Bruk av vitenskap og fornuft fikk også konsekvenser for gamle føydale strukturer og sedvaner. Legitimeringen av dem forsvant.
Isaac Newton og en hjelper er i et rom med flere vitenskapelige instrumenter. En lysstråle kommer inn gjennom et lite hull og går gjennom et prisme. Ut av prismet fortsetter strålen i alle regnbuens farger over til et lerret. Tegning.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tidlig nytid

I renessansen oppstod et nytt borgerskap i de italienske bystatene. Økt handel og større markeder gjorde at flere i borgerskapet ble rike og kunne bruke sin økonomiske makt til å stille spørsmål ved og utfordre Kirkens "vedtatte sannheter" og kongenes maktposisjoner i Europa. Ideene i renessansen var å rette søkelyset mot enkeltmenneskenes muligheter, noe som er kjernen i humanismen. I tillegg ga mange rike borgere økonomisk støtte til vitenskapsmenn og kunstnere. Protestantismens brudd med pavekirken hører også med i dette bildet av store endringer. Boktrykkerkunsten på sin side gjorde både reformasjonen og den vitenskapelige revolusjonen mulig.

I tida mellom renessansen og opplysningstida ble altså både konge og kirkemakt utfordret. Det skjedde gjennom en vitenskapelig revolusjon, gjennom humanismen med vekt på enkeltmennesket og gjennom reformasjonen. I tillegg kom et økonomisk sterkere og mer uavhengig borgerskap som krevde politiske endringer; samfunnet skulle bygge på fornuften.

Naturvitenskapens gjennombrudd

En viktig faktor som var med på å forme opplysningstiden, var utviklingen av naturvitenskapene på 1600-tallet. Med naturvitenskapelige metoder gikk man til verks for å forstå lovmessigheter i naturen. Det fikk enorm betydning for teknologiutviklingen, og det ble gjort epokegjørende oppfinnelser innenfor en rekke fag.

Tidligere var naturvitenskap en kombinasjon av filosofi og teologi. Man brukte fornuften kombinert med vedtatte teologiske sannheter om verden til å forstå hvordan naturen fungerte. På 15- og 1600-tallet ble det utviklet nye metoder for å forstå naturen. Systematisk observasjon og eksperimenter kombinert med logisk argumentasjon ble grunnlaget for den moderne naturvitenskapen.

Den vitenskapelige revolusjonen

Allerede på 1500-tallet kom den polske vitenskapsmannen Nicolaus Copernicus fram til at sola var midtpunktet i universet. Denne oppfatningen (det heliosentriske verdensbildet) var i strid med Kirkens oppfatning om at jorda stod i sentrum, og at sola kretset rundt jorda. Flere av Copernicus' tilhengere og etterfølgere ble forfulgt og dømt av Kirken.

Men vitenskapen slo likevel gjennom i flere land. Det blir fortalt at på slutten av 1600-tallet, så den engelske vitenskapsmannen Isaac Newton et eple falle til jorda samtidig som han så månen. Det var slik han fikk tanken om at det var de samme kreftene som trakk eplet mot bakken som holdt månen i bane rundt jorda. Om fortellingen er sann, vet vi ikke, men det var Newton som først formulerte gravitasjonslovene. Newton studerte bevegelse, lys og gravitasjon, og arbeidene hans la grunnlaget for moderne fysikk. Han påpekte at de samme naturlovene gjaldt for hele universet. Newton visste at hans framgang bygde på tidligere vitenskap, og skal ha sagt: "Hvis jeg har sett lenger, er det fordi jeg har stått på skuldrene til kjemper".

Finn ut og tenk, kunnskap er makt

Med økende kunnskap om naturlovene kom ideen om å kunne forutse og kontrollere naturen. En integrert del av denne ideen er at mennesket kan styre utviklingen frigjort fra en guddommelig plan. Denne tenkningen kalles utviklingsoptimisme og er fundamentet for industrialiseringen og framveksten av moderne samfunn.

Finn noen eksempler på nye vitenskapelige oppdagelser i opplysningstiden som forandret vanlige menneskers liv.

Hvor bevisste mener du vi har vært på konsekvensene av menneskenes forvaltning av naturen fram til vår tid?

Har du fått med deg dette?

Relatert innhold

I renessansen fikk Europas elite en ny interesse for antikken, og det ble store endringer i både kunst, filosofi og vitenskap.

I opplysningstiden ble det kongelige eneveldet utfordret av politiske tenkere som tok utgangspunkt i naturrett og folkesuverenitet.

CC BY-SASkrevet av Amund Pedersen og Jan Erik Auen.
Sist faglig oppdatert 18.04.2023

Læringsressurser

Opplysningstid og revolusjoner