Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh soptsesasse Duvrien-ålma

Darjoeh laavenjasside soptsesasse «Duvrien-ålma».
Gïete fuahtan sisnie. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lohkh soptsesem «Duvrien-ålma» gærjeste «Staaloeh vienhtieh aske lea dålle» maam Kirsti Birkeland tjaaleme. Ella Holm Bull dam åarjel-saemien gïelese jarkoestamme. Vaestedh gyhtjelasside.

  1. Gie Duvrien-ålma, dïhte almetje vuj duvrie?

  2. Gie Biejjien-nïejte jïh man åvteste dïhte duvrie-ålmine ektine?

  3. Guktie Duvrien-ålma buektiehti nåajtoemistie baahtsedh?

  4. Saemiej gellie duvrien nommh. Mah dah? Jis ih mujhtieh, ohtsedh baakoe-gærjesne.

  5. Man åvteste saemien dan gellie duvrien nommh, datne vïenhth?

  6. Neebnh sjïere kultuvren biehkieh daennie soptsesinie.

  7. Gellie åålmegh veartenen noerhte-dajvine mahte seammalaaketje duvrie-soptsesh utnieh. Man åvteste nimhtie? Ohtsedh bïevnesh gaske-viermesne.

CC BY-SASkrevet av Marit M. Fjellheim.
Sist faglig oppdatert 07.04.2021

Læringsressurser

Saemieh soptsestieh