Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh: Saemie – manne?

Laavenjassh novellese «Saemie – manne?» maam Beatrice Iren Fløystad tjaaleme.
«Im lyjhkh» sosijaale medijinie. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lohkh novellam «Saemie – manne?» maam Beatrice Iren Fløystad lea tjaaleme. Novella åarjel-saemien gïelese jarkoestovveme saemien noere-antologije-gærjeste «Riimiin rámiin» (2003). Vaestedh gyhtjelasside.

 1. Buerkesth daejtie baakojde jïjtjedh baakoejgujmie:

  1. laahph

  2. skåape-saemie

 2. Buerkesth daejtie jiehtiegidie jïjtjedh baakoejgujmie:

  1. «dah doene-hæjtan laahph»

  2. «Saemieh tjuvride dåalvoeminie»

  3. «Baarhkohki-gietjieh mah ij daesnie jïh læjhkan desnie»

  4. «Mov aarke-biejjien baatarimmie»

  5. «Manne jïjtjemem væssjohtem»

 3. Guktie åejvie-almetjen jïjtjeguvvie jïh identiteete? Mehtie biejjeste ij åejvie-almetje vielie «saemine» orreme?

 4. Gie åejvie-almetjen åvte-guvvie jïh guktie dïhte dåemede?

 5. Maam åejvie-almetje nïekede?

 6. Man åvteste åejvie-almetjen dan nåake domtesh jïh jïjtje-guvvie?

 7. Guktie minngemes gåarede, guktie datne soptsesen galhkuvem guarkah?

 8. Guktie jïh man åvteste almetjen identiteete jïh jïjtje-guvvie mubpijste maahta tsavtsasuvvieh? Buerkesth.

 9. Man åvteste almetjasse maahta geerve gööktine kultuvrine byjjenidh jïh jieledh? Buerkesth.

CC BY-SASkrevet av Marit M. Fjellheim.
Sist faglig oppdatert 09.04.2021

Læringsressurser

Saemieh soptsestieh