Hopp til innhold

Oppgave

Eksempler på eksamensoppgaver for studieforberedende utdanningsprogram

Her finner du eksempler på ulike typer oppgaver du kan få til muntlig-praktisk eksamen i naturfag. Øv alene eller sammen med andre, og bli best mulig forberedt!

To jenter samarbeider om målinger til laboratorieforsøk. Foto.

Hvordan er eksamen bygd opp?

Eksamen består av flere del-oppgaver:

 • én oppgave som du blir informert om på forhånd (enten 48 timer eller 45 minutter før eksamen)
 • én eller to oppgaver som du får i løpet av samtalen med eksaminator/faglærer

Til sammen får du altså to–tre oppgaver som dekker ulike deler av læreplanen. Eksamen skal bestå av ulike typer oppgaver, både praktiske og teoretiske.


Husk at det er læreren din som lager eksamensoppgavene i samarbeid med en lærer fra en annen skole. Oppgavene lages med utgangspunkt i det dere har jobbet med i løpet av skoleåret, og det som står i læreplanen.

Eksempler på oppgaver med lang forberedelsestid (48 timer)

I oppgavene med lang forberedelsestid får du gjerne en åpen problemstilling. Spør læreren din hvis du ikke er sikker på hva som menes med oppgaven, og pass på at du ikke trekker inn for mange momenter.

Oppgave A. Presenter en selvvalgt problemstilling

I løpet av skoleåret har du jobbet med en selvvalgt problemstilling. Presenter det du har funnet ut, og argumenter for den metoden du valgte å bruke.

Det kan være aktuelt å ha med noen av disse punktene:

 • Hvorfor valgte du denne problemstillingen?
 • Hvilke hypoteser har du jobbet med?
 • Hvordan undersøkte du om hypotesene stemte?
 • Hva fant du ut?
 • Hvordan henger det du har funnet ut, sammen med andre emner i naturfag og andre fag?
 • Hvordan er det du har funnet ut, relevant for utdanningsprogrammet ditt?

Oppgave B. Helse og livsstil

Velg et aktuelt helse- og livsstilsspørsmål som du drøfter. Presenter det du finner ut.

Tips!

På siden Livsstilen din ligger det et regneark som inneholder resultater fra en stor undersøkelse om livsstilen til ungdom.

Velg deg ut ett eller noen få områder som du undersøker nærmere. Lag grafiske framstillinger, og presenter det du finner ut.

Det kan være aktuelt å ha med noen av disse punktene:

 • Hva menes med helse?
 • Hva er livsstil?
 • Hva er sammenhengen mellom helse og livsstil?
 • Hva mener du kjennetegner god helse?
 • Hvorfor er spørsmålet du har valgt, aktuelt?
 • Hvordan kan du koble spørsmålet til andre kompetansemål i læreplanen?

Oppgave C. Bruk av bioteknologi

Du skal gi eksempler på bruk av bioteknologi og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi.

Det kan være relevant å komme inn på noen av disse punktene:

 • Hva er bioteknologi?
 • Gi en kort oversikt med eksempler på bruk av bioteknologi.
 • Velg ett eksempel på bruk av bioteknologi som du presenterer i mer detalj:
  • Hva er prinsippene bak teknologien?
  • Hva brukes den til i dag?
  • Hvilke muligheter kan den gi i framtida?
  • Hvilke etiske spørsmål reiser bruk av denne teknologien?
  • Drøft aktuelle fordeler og ulemper.
  • Gi din egen konklusjon der du veier fordeler opp mot ulemper.

Oppgave D. Modellering og programmering

Velg ett naturfaglig fenomen fra læreplanen. Finn eller lag en modell eller et program som viser viktige prinsipper ved det fenomenet du har valgt.

Det kan være aktuelt å komme inn på noen av disse punktene:

 • Hva er hensikten med å lage modeller og programmer?
 • Forklar hvordan modellen/programmet er bygd opp, og hva den/det viser.
 • Drøft sterke og svake sider ved modellen/programmet.
 • Hvordan kan modellen/programmet utvides for å få et større bruksområde?

Eksempler på oppgaver med kort forberedelsestid (45 minutter)

Oppgavene med kort forberedelsestid er mer eller mindre åpne. De kan være knyttet til noe praktisk eller til korte tekster. Prøv å koble det du finner ut, til fagstoffet i naturfag.

Oppgave A. Helse- og livsstilsspørsmål

Ta utgangspunkt i én eller flere av casene i Livsstilsvaner hos norske ungdommer. Diskuter hva som menes med helse, og hva som kjennetegner en god livsstil.

Det kan være aktuelt å ha med noen av disse punktene:

 • Hva menes med helse?
 • Hvilke faktorer påvirker livsstilen din?
 • Hva er en sunn livsstil?

Oppgave B. Forsøk med næringsstoffer

Foran deg har du et utvalg matvarer (for eksempel melk, sukker, mel, potetmel, olivenolje, eple, eggehvite).

 • Planlegg et forsøk der du skal undersøke innholdet av ett eller flere næringsstoffer i disse matvarene (for eksempel påvise stivelse eller protein).
 • Forklar og vis hvordan du vil gjennomføre et slikt forsøk.
 • Hvordan vil du gå fram for å risikovurdere forsøket?
 • Hva gjør du med eventuelt avfall fra forsøket?
 • Gjør kort rede for funksjonen til det næringsstoffet du har valgt.

Oppgave C. Stråling

 • Planlegg et forsøk der du skal undersøke gjennomtrengeligheten til ulike typer naturlig radioaktiv stråling.
 • Lag en hypotese som passer til et slikt forsøk.
 • Forklar eller vis hvordan du gjennomfører forsøket.
 • Forklar hva som menes med variabler, paralleller og kontroll i et slikt forsøk.
 • Diskuter viktige feilkilder i et slikt forsøk.
 • Hvilken konklusjon vil du gi?
 • En medelev sier: «Vi har bevist at alfastråling ikke kan trenge gjennom bly.» Kommenter en slik påstand.

Oppgave D. Stråling og helseeffekter

Les artikkelen Frykten for 5G sprer seg på et uvitenskapelig grunnlag fra forskning.no

 • Hva slags type stråling brukes i det såkalte 5G-nettet?
 • Hvilke skader blir det hevdet at denne strålingen kan føre til?
 • Hvilke utsagn i teksten støtter påstanden om at stråling fra 5G-nettet ikke medfører stor risiko for skader på mennesker?
 • Hvilke argumenter bruker de som er bekymret for strålingen fra 5G-nettet?
 • I artikkelen fra forskning.no henter motstanderne av 5G-nettet støtte fra en forskningsartikkel. Hvordan blir troverdigheten til artikkelen svekket i denne saken?
 • Det er vanlig å henvise til at «forskning viser …» når man vil underbygge standpunktet sitt i en sak. Diskuter noen av disse påstandene:

  • Det finnes god forskning og dårlig forskning.
  • En enkeltstudie er ikke det samme som forskning.
  • En forskningsartikkel med mange referanser er bedre enn en forskningsartikkel med få referanser.
  • Når vi gjør forsøk på skolen, jobber vi med forskning.

Eksempler på oppgaver uten forberedelsestid

Disse oppgavene må du svare på uten noe særlig betenkningstid. Hvis oppgaven er åpen, kan det være lurt å ta utgangspunkt i noe du kjenner godt til, og forklare ut fra dette. Punktene under hvert tema er forslag til momenter du kan trekke inn i samtalen.

Oppgave A. Næringsstoffer og helse

 • Hva menes med næringsstoffer?
 • Velg ett eller flere næringsstoffer. Gjør rede for oppbygging, bruk og kilder.
 • Forklar og vis hvordan du kan påvise disse næringsstoffene.
 • Hva mener vi med et variert kosthold?
 • Hva er sammenhengen mellom kosthold og helse?
 • Kommenter påstanden «Det er ikke bærekraftig å spise kjøtt».

Oppgave B. Arv

 • Beskriv oppbygningen av DNA.
 • Hva er sammenhengen mellom gener, kromosomer, DNA og egenskaper?
 • Hvordan kan egenskaper gå i arv fra generasjon til generasjon?
 • Gi eksempler på egenskaper der arv er viktigst.
 • Gi eksempler på egenskaper der miljø er mest avgjørende.
 • Hvilken betydning vil dette ha for muligheten til å designe babyer med bestemte egenskaper?

Oppgave C. Miljøgifter

 • Hva menes med miljøgifter?
 • Hva kjennetegner slike stoffer?
 • Forklar hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder.
 • Hvilke konsekvenser kan miljøgifter ha på dyr og mennesker?
 • Hvilke tiltak kan vi iverksette for å redusere forekomsten og effektene av miljøgifter?
 • Hvorfor bruker vi stoffer som regnes som miljøgifter, når vi vet at stoffene er skadelige for både helse og miljø?
 • Diskuter følgende påstand: «Miljøgifter som gjør at produkter får bedre egenskaper, bidrar til mindre forbruk og dermed til bærekraftig utvikling.»

Oppgave D. Big Bang

 • Hva er Big Bang-teorien?
 • Hva innebærer det at dette er en «teori»?
 • Beskriv Big Bang-teorien om hvordan universet har oppstått og utviklet seg, og gjør rede for observasjoner som støtter denne teorien.
 • Noen mener at Big Bang-teorien er et bevis på at evolusjonsteorien stemmer. Kommenter en slik påstand.

Oppgave E. Trådløs kommunikasjon

 • Beskriv noen sentrale bølgefenomener.
 • Forklar hovedprinsippene for trådløs kommunikasjon.
 • Gi eksempler på hva slik teknologi brukes til.
 • Tenk deg at du har en nabo som har store helseplager. Vedkommende mener dette kommer av stråling fra trådløse nettverk, og vil at alle naboene skal skru av sine trådløse nett og gå over til kablet internett. Foreslå mulige løsninger på denne situasjonen.

Oppgave F. Klimaendringer

 • Velg ett organisk stoff og ett uorganisk stoff. Gi eksempler på egenskaper, reaksjoner og bruk.
 • Bruk figuren av karbonets kretsløp til å gi en oversikt over karbonets betydning for livet på jorda.
 • Gjør rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold.
Framstilling av karbonets kretsløp bestående av landskap med organismer og piler. Illustrasjon.
Sist faglig oppdatert 17.12.2020
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Eksamen i naturfag

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter