Hopp til innhold

Fagstoff

Gaaltije-læstoe

Gaaltije-læstoe vuesehte mah gaaltijh datne nuhtjeme. Tjoerh gaaltije-læstoem öörnedh tjaeliji minngie-nommi jïh alfabeeten mietie. Gaaltije-læstoe orre sæjrosne aalka jïh minngemes dov tjaalegisnie.
PC jïh gærjah buertesne. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu

Göökte vuekieh

Göökte vuekieh gååvnesieh gosse edtjh gaaltijh tjaeledh. Mujhtieh tjoerh aktem daejstie veeljedh.

Harvard-stijle

Gosse edtjh gærjam gaaltije-læstose tjaeledh dellie maahtah naemhtie tjaeledh: minngie-nomme, åvte-nomme (ajve voestes bokstaave), bæjhkoehtimmie-jaepie, gærjan nomme (kursijvesne), bæjhkoehtimmie-sijjie jïh bertemen nomme.

Gaaltije-læstoe

Bull, E. H. (2001) Dejpeladtje muvhth vätnoeh jïh vuekieh. Jokkmokk: Samernas utbildningscentrum.

Jis nedte-artihkelem tjaelijinie nuhtjh

Danielsen. I. E. (2017) Det er på tide å si unnskyld. https://www.adressa.no/meninger/kronikker/2017/02/14/Det-er-på-tide-å-si-unnskyld-14214017.ece [lohkeme 22.10.18]

Chicago-stijle

Gosse datne daam stijlem nuhtjh dellie maahtah naemhtie tjaeledh: tjaelien minngie-nomme, åvte-nomme, gærjan nomme(kursijvesne), bæjhkoetimmie-sijjie, berteme, bæjhkoetimmie-jaepie.

Gaaltije-læstoe

Bull, Ella Holm. Dejpeladtje muvhth vätnoeh jïh vuekieh. Jokkmokk: Samerna utbildningscentrum. 2001.

Jis nedte-artihkelem tjaelijinie nuhtjh

Danielsen. Inge Even. Det er på tide å si unnskyld. (2017). https://www.adressa.no/meninger/kronikker/2017/02/14/Det-er-på-tide-å-si-unnskyld-14214017.ece [lohkeme 22.10.18]

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Helen Blind Brandsfjell.
Sist faglig oppdatert 07.11.2018

Læringsressurser

Gaaltijh jïh gaaltije-laejhteme