Hopp til innhold

Fagstoff

Gaaltije-åtnoe

Gosse datne edtjh gaaltijh nuhtjedh, tjoerh daejredh gusnie gaaltijh gaavnh jïh guktie edtjh gaaltijidie reaktoelaakan nuhtjedh.
Ung mann noterer på en blokk mens han ser på mobilen sin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mij hijven gaaltije-åtnoe?

Gosse datne edtjh gaaltijh nuhtjedh, tjoerh daejredh gusnie gaaltijh gaavnh jïh guktie edtjh dejtie reaktoelaakan nuhtjedh. Jis edtjh jeatjebi tjaalegh gaaltijinie nuhtjedh tjoerh dam saarnodh. Jis ih dam darjoeh, dellie jeatjebh maehtieh jiehtedh datne sualadamme dam maam tjaaleme. Jallh dah maehtieh jiehtedh dov tjaalege lea plagiate.

Datne maahtah bïevnesh aaj nuhtjedh maam ih daarpesjh saarnodh. Vuesiehtimmien gaavhtan sïejhme daajroem maahtah nuhtjedh, guktie Snåasen tjïelte lea meatan saemien gïelereereme-dajvesne jallh Aili Keskitalo lea Saemiedigkien presideente. Dagkeres bïevnessh leah åehpies gaajhkesidie.

Mujhtieh aaj saarnodh jis datne gïem akt gihtjeme, learoe-gærjah jallh jeatjah tjaaleldh tjaalegh gaaltijinie nuhtjeme juktie lohkije maahta dejtie gaavnedh.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Liv Karin Joma.
Sist faglig oppdatert 02.11.2018

Læringsressurser

Gaaltijh jïh gaaltije-laejhteme