Hopp til innhold

Fagartikkel

Gaaltije-åtnoe

Gosse datne edtjh gaaltijh nuhtjedh, tjoerh daejredh gusnie gaaltijh gaavnh jïh guktie edtjh gaaltijidie reaktoelaakan nuhtjedh.

Ung mann noterer på en blokk mens han ser på mobilen sin. Foto.

Mij hijven gaaltije-åtnoe?

Gosse datne edtjh gaaltijh nuhtjedh, tjoerh daejredh gusnie gaaltijh gaavnh jïh guktie edtjh dejtie reaktoelaakan nuhtjedh. Jis edtjh jeatjebi tjaalegh gaaltijinie nuhtjedh tjoerh dam saarnodh. Jis ih dam darjoeh, dellie jeatjebh maehtieh jiehtedh datne sualadamme dam maam tjaaleme. Jallh dah maehtieh jiehtedh dov tjaalege lea plagiate.

Datne maahtah bïevnesh aaj nuhtjedh maam ih daarpesjh saarnodh. Vuesiehtimmien gaavhtan sïejhme daajroem maahtah nuhtjedh, guktie Snåasen tjïelte lea meatan saemien gïelereereme-dajvesne jallh Aili Keskitalo lea Saemiedigkien presideente. Dagkeres bïevnessh leah åehpies gaajhkesidie.

Mujhtieh aaj saarnodh jis datne gïem akt gihtjeme, learoe-gærjah jallh jeatjah tjaaleldh tjaalegh gaaltijinie nuhtjeme juktie lohkije maahta dejtie gaavnedh.

Sist faglig oppdatert 02.11.2018
Skrevet av Liv Karin Joma

Læringsressurser

Gaaltijh jïh gaaltije-laejhteme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter