Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Aalkoe

CC-BY-SA-4.0

Gosse datne daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie edtjh:

  • daejredh mij gaaltije
  • daejredh guktie edtjh gaaltijh nuhtjedh
  • guktie edtjh gaaltijh tjaeledh
  • maehtedh siteradidh
  • maehtedh gaaltije-læstoem tjaeledh