Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Proporsjonalt eller omvendt proporsjonalt?

To størrelser kan være proporsjonale, omvendt proporsjonale eller ingen av delene.

PP-20

Person som strikker, og som har garnnøster i gult, svart, blått, grønt og oransje liggende i fanget. Foto.

Du skal strikke kjøkkenkluter som du skal gi bort i julegave. Garnet du bruker, har en strikkefasthet der 22 masker i bredden og 25 masker i høyden er 10 cm².

a) Du skal strikke en kvadratisk klut der sidekantene er 15 cm. Hvor mange masker får du totalt i den kluten?

Løsning

Vi vet at 22 masker i bredden er 10 cm. Da kan vi finne antall masker på én cm ved å dele 22 på 10.

22 masker10 cm=2,2 maskercm

Tilsvarende regner vi ut antall masker per cm i høyden.

25 masker10 cm=2,5 maskercm

Antallet masker i bredden blir

2,2 maskercm·15 cm=33 masker

Antallet masker i høyden blir tilsvarende

2,5 maskercm·15 cm=37,5 masker38 masker

Antallet masker til sammen blir

33·38=1 254

b) Kan du lage en modell for arealet y målt i cm² av en kvadratisk klut når antall masker er x?

Løsning

Alternativ 1

Vi kan ta utgangspunkt i tallene fra kluten eller i opplysningene om strikkefasthet for å lage modellen. Her bruker vi opplysningene om strikkefasthet.

Areal:  10 cm·10 cm=100 cm2

Masker: 22·25=550

Antall masker per cm² får vi ved å dele det totale masketallet på 100:

550 masker100 cm2=5,5 maskercm2

Formelen for arealet y blir

y=5,5x

Alternativ 2

Vi bruker tallene for antall masker per cm i bredden (2,2) og i høyden (2,5) og multipliserer dem.

y=2,2·2,5x=5,5x

c) Er størrelsen på kluten i cm² og antall masker proporsjonale eller omvendt proporsjonale størrelser? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke.

Løsning

Arealet y av kluten målt i cm² og antall masker x er proporsjonale størrelser. Ett av kravene til proporsjonalitet er at forholdet mellom størrelsene er konstant. Forholdet mellom y og x er

yx=5,5xx=5,5

Vi har altså konstant forhold lik 5,5 mellom de to størrelsene, som dermed er proporsjonale.

PP-21

Korpset til Trine skal ha øvingshelg. Arrangementskomitéen leier et leirsted som koster 20 000 kroner for helga. Hver korpsmusikant skal betale sin del av overnattingskostnadene. I tillegg skal de betale sin andel av maten, som kjøpes inn felles. Arrangementskomitéen regner med at dette vil koste cirka 200 kroner per musikant.

a) Er beløpet som hver musikant betaler for leie av leirstedet, og antall korpsmusikanter som er med på turen, proporsjonale eller omvendt proporsjonale størrelser?

Løsning

Vi må fordele de 20 000 kronene på antall korpsmusikanter. Hvis vi kaller prisen per musikant p(x)* der x er antall musikanter, får vi at

px=20 000x

Her mistenker vi at størrelsene er omvendt proporsjonale, siden den ene størrelsen er i nevneren på en brøk. De to størrelsene p(x) og x er omvendt proporsjonale dersom produktet av dem er konstant for alle verdier av x. Produktet er

px·x=20 000x·x=20 000

Produktet er konstant, altså er størrelsene omvendt proporsjonale.

* Merk at her har vi brukt skrivemåten "p(x)", som vi leser "p av x", og som er vanlig for funksjoner. Vi kunne også ha skrevet bare "p".

b) Er den totale matkostnaden proporsjonal eller omvendt proporsjonal med antall musikanter?

Løsning

Vi kaller den totale matkostnaden for K(x). Et uttrykk for denne kostnaden vil være prisen per musikant multiplisert med antall musikanter. Dette gir

K(x)=200·x=200x

Her mistenker vi at størrelsene er proporsjonale siden det ikke er noen brøk i formelen. Vi sjekker forholdet mellom K(x) og x.

K(x)x=200xx=200

Forholdet er konstant, og derfor er den totale matkostnaden proporsjonal med antall musikanter.

c) Sett opp et uttrykk T(x) som viser de totale kostnadene korpset har for øvingshelga. Er denne utgiften proporsjonal eller omvendt proporsjonal med antall korpsmusikanter?

Løsning

Vi må sette sammen uttrykket av de faste utgiftene og de utgiftene som varierer med antall musikanter. De totale kostnadene er summen av den totale matkostnaden og prisen for leie av leirstedet.

Tx=20 000+Kx=20 000+200x

Her er det naturlig å undersøke om størrelsene er proporsjonale siden det ikke er noen brøk i formelen. Men totalkostnaden er ikke proporsjonal med antall musikanter siden vi har ett ledd som er konstant og ett ledd som varierer med x:

Txx = 20 000+200xx=20 000x+200xx= 20 000x+200

Vi får at forholdet varierer med x. Derfor er ikke de totale utgiftene og antall musikanter proporsjonale størrelser.

d) Sett opp et uttrykk M(x) for hvor mye hver musikant skal betale for øvingshelga. Er prisen som hver musikant må betale, og antall musikanter på tur, proporsjonale eller omvendt proporsjonale størrelser?

Løsning

Dette kan vi gripe an på to måter.

Alternativ 1

Vi kan velge å se på hver musikant for seg. Hver enkelt betaler 200 kroner i matutgifter og sin andel av de 20 000 kronene.

Da får vi Mx=200+20 000x.

Alternativ 2

Vi kan bruke uttrykket vi hadde for de totale kostnadene T(x) og dele på antall musikanter. Dette forholdet regnet vi ut i forrige oppgave, og vi får

Mx=Txx=20 000x+200

Her kan vi slå fast med én gang at størrelsene verken er proporsjonale eller omvendt proporsjonale siden formelen består av ett ledd som varierer med x og ett ledd som ikke gjør det. Da vil verken produktet av størrelsene eller forholdet mellom dem kunne bli en konstant.

CC BY-SASkrevet av Tove Annette Holter.
Sist faglig oppdatert 02.05.2022

Læringsressurser

Tallregning