Hopp til innhold

Fagstoff

Kalkyler

Lær å bruke ulike typer kalkyler for å regne ut prisen på et transportoppdrag.

Oppdragskalkyle

En oppdragskalkyle viser kostnader knytta til et konkret oppdrag. Du kan bruke enten en selvkostkalkyle eller en bidragskalkyle for å komme fram til hva et oppdrag koster, og om det er lønnsomt.

Selvkostkalkyle

I transportbransjen er det vanlig å bruke selvkostkalkyler. Selvkost er summen av alle faste og variable kostnader ved et transportoppdrag.

  • Variable kostnader er knytta direkte til oppdraget, for eksempel drivstofforbruk og slitasje på bil.

  • Faste kostnader er kostnader som løper uavhengig av antall oppdrag, for eksempel lønn til kontoransatte og kontorleie. Hvert enkelt oppdrag må tjene inn en andel av de faste kostnadene.

Oppå selvkostsummen legger vi fortjenesten, som er det bedriften tjener på oppdraget. Da får vi totalprisen kunden skal betale.

Grafisk framstilling av selvkostkalkyle, satt opp som et regnestykke. De ulike postene er plassert horisontalt etter hverandre. Variable kostnader, faste kostnader og fortjeneste legges sammen og summen er lik prisen ut mot kunde. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bidragskalkyle

På grunn av konkurransesituasjon kan det noen ganger være nødvendig å bruke en gitt markedspris for oppdraget. Markedsprisen er den prisen vi regner med at kundene er villige til å betale ut fra den aktuelle konkurransesituasjonen.

For å finne ut om det er lønnsomt å tilby oppdraget til denne salgsprisen, bruker vi bidragskalkyle. Da tar vi salgsprisen og trekker fra de variable kostnadene. På denne måten får vi dekningsbidraget, det vil si summen av faste kostnader og eventuell fortjeneste.

Grafisk framstilling av regnestykket for bidragskalkyle: Salgspris minus variable kostnader er lik dekningsbidrag. De ulike postene i regnestykket er satt opp horisontalt. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvis dekningsbidraget er mindre enn de faste kostnadene, er ikke oppdraget lønnsomt. I perioder med få oppdrag kan det være bedre å få dekt noen faste kostnader enn ikke å få inn penger i det hele tatt. Da kan en påta seg oppdrag selv om en ikke går med overskudd. På lengre sikt derimot må det samla dekningsbidraget fra alle transportoppdraga være stort nok til å dekke alle faste kostnader og gi fortjeneste.

Årskalkyle

En årskalkyle er en beregning av alle variable og faste kostnadene ved å drive lastebiltransport i løpet av et år. Når vi vet hva de totale kostnadene er, kan vi sammenligne totalkostnader og totalinntekter og vurdere om vi har prisa transportoppdragene våre riktig.

Modell av årskalkyle. Modellen viser at årskalkylen omfatter sum variable kostnader og sum  faste kostnader for en bedrift. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lønn er den største kostnaden for transportbedrifter. Lønn til administrativt personale og den faste lønna til sjåførene er en fast kostnad, mens lønn knytta opp mot oppdrag er en variabel kostnad.

Det er også mulig ha lønnskostnader som en egen kostnadstype i en årskalkyle, ved siden av faste og variable kostnader.

Relatert innhold


CC BY-SASkrevet av Mette Broen, Stina Åshildsdatter Grolid og Tone Hadler-Olsen. Rettighetshaver: Norges Lastebileier-Forbund
Sist faglig oppdatert 31.03.2023

Læringsressurser

Økonomiske kalkyler og prisberegninger