Hopp til innhold

Oppgave

Laavenjassh Sjeavohtsvoeten revolusjovne

Lohkh artihkelem Sjeavohtsvoeten revolusjovne jïh vaestedh laavenjasside.

1. laavenjaase

Lohkh tjaalegem Sjeavohtsvoeten revolusjovne jïh vaestedh gyhtjelasside.

  1. Gie Sara Ajnnak?
  2. Mejnie barka?
  3. Gubpede Saran fuelhkie?
  4. Man åvteste Saran fuelhkie tjoeri juhtedh? Jïh gåabph juhti?
  5. Buerkesth jiehtegem “Sjeavohtsvoeten revolusjovne”.
  6. Man åvteste Saara jeahta mijjieh revolusjovnem daarpesjibie?
  7. Sara jeahta: - Dan jïjnjh ræhpas saejrieh Saepmesne. Maam vïenhth Sara daejnie raajesinie ussjede? Jïh man bïjre datne ussjedh gosse raajesem govlh. Dïgkedh aktine dov klaassevoelpijste, jallh klaassine.

2. laavenjasse

Sara Ajnnak artihkelisnie jeahta: - Vuajnam båatsoe-gujnh eah leah våajnoes annje.

Dov mïelen mietie daate reaktoe?

  1. Jis reaktoe, guktie dellie båatsoe-gujnh maehtieh vååjnesasse båetedh? Digkedh.
  2. Jis ij reaktoe, soptsesth guktie båatsoe-gujnh leah vååjnesisnie.

3. laavenjasse


Darjoeh åehpiedehtemem Sara Ajnnaken bïjre, jïh åehpiedehtieh klaassese/lohkehtæjjese.

Sist oppdatert 14.06.2019
Skrevet av Liv Karin Joma

Læringsressurser

Argumentasjovnen bïjre

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale