Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Vær og årstider

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
To vestlige kvinner og en kinesisk mann snakker sammen om å reise på ferie. Illustrsjon.

Ma Hong og Li Meiyu våkner opp en søndag og begynner å legge planer for dagen.

Vær og årstider

0:00
-0:00

Vær og årstider

天气和季节

李美玉:

早!今天天气怎么样?

马红:

不怎么样,今天下雨!

李美玉:

糟糕!我今天很想出去散步!你上网看看天气预报怎么说,晚上还要下雨吗?

马红:

预报说,白天一直下雨,晚上不下。我们吃晚饭以后去公园散步,好不好?

李美玉:

好的,那我们白天做什么?

马红:

我们白天在家练习中文。上个星期老师说要预习第六课。

李美玉:

好吧。现在已经是秋天了,有可能会经常下雨,出门之前要看天气预报。

马红:

是的,秋天到了,天气也会越来越冷。我喜欢暖和的天气,最喜欢春天和夏天。

李美玉:

热的天气和冷的天气我都喜欢。我在挪威每年冬天都去滑雪,可好玩。

马红:

我最喜欢夏天,因为可以晒太阳和游泳。

(晚上,在公园):

李美玉:

哇!北京的公园真漂亮!

马红:

对呀,好漂亮!我非常喜欢秋天的颜色,你呢?

李美玉:

我觉得秋天在晴天的时候最漂亮!可惜今天是阴天。

马红:

我也这么觉得。哎呀,又下雨了!

李美玉:

我们快去买把伞!那边有人卖!

Kinesisk tradisjonell

天氣和季節

李美玉:

早!今天天氣怎麼樣?

馬紅:

不怎麼樣,今天下雨!

李美玉:

糟糕!我今天很想出去散步!你上网看看天气预报怎么说,晚上还要下雨吗?

馬紅:

預報說,白天一直下雨,晚上不下。我們吃晚飯以后去公園散步,好不好?

李美玉:

好的,那我們白天做什麼?

馬紅:

我們白天在家練習中文。上個星期老師說要預習第六課。

李美玉:

好吧。現在已經是秋天了,有可能會經常下雨,出門之前要看天氣預報。

馬紅:

是的,秋天到了,天氣也會越來越冷。我喜歡暖和的天氣,最喜歡春天和夏天。

李美玉:

熱的天氣和冷的天氣我都喜歡。我在挪威每年冬天都去滑雪,可好玩。

馬紅:

我最喜歡夏天,因為可以晒太陽和游泳。

(晚上,在公園):

李美玉:

哇!北京的公園真漂亮!

馬紅:

對呀,好漂亮!我非常喜歡秋天的顏色,你呢?

李美玉:

我覺得秋天在晴天的時候最漂亮!可惜今天是陰天。

馬紅:

我也這麼覺得。哎呀,又下雨了!

李美玉:

我們快去買把傘!那邊有人賣!

Nøkkelord

– mài – å selge

漂亮 – piàoliang – vakker

伞 – sǎn – paraply

非常 – fēicháng – særdeles

– yòu – igjen

颜色 – yánsè – farge

阴天 – yīntiān – overskyet vær

阴天 – qíngtiān – klar himmel

游泳 – yóuyǒng – å svømme

– rè – varm

晒太阳 – shài tàiyáng – å sole seg

夏天 – xiàtiān – sommer

滑雪 – huáxuě – å gå på ski

春天 – chūntiān – vår

冬天 – dōngtiān – vinter

暖和 – nuǎnhuo – varm

– lěng – kald

可能 – kěnéng – mulig

越来越 – yuèlái yuè – mer og mer

秋天 – qiūtiān – høst

出门 – chūmén – å gå ut

– kè – leksjon; time

经常 – jīngcháng – ofte

预习 – yùxí – å forberede seg til undervisning

作业 – zuòyè – hjemmelekser

白天 – báitiān – på dagtid

练习 – liànxí – å øve

– shuō – å si

公园 – gōngyuán – park

天气预报 – tiānqì yùbào – værmelding

一直 – yìzhí – hele tiden

上网 – shàngwǎng – å surfe på Internett

散步 – sànbù – å spasere

季节 – jìjié – årstid

下雨 – xiàyǔ – å regne

天气 – tiānqì – vær

Tekst på pinyin:

Tiānqì hé jìjié

Lǐ Měiyù:

Zǎo! Jīntiān tiānqì zěnmeyàng?

Mǎ Hóng:

Bù zěnmeyàng, jīntiān xiàyǔ!

Lǐ Měiyù:

Zāogāo! Wǒ jīntiān hěn xiǎng chūqù sànbù! Nǐ shàngwǎng kànkan tiānqì yùbào zěnme shuō, wǎnshang hái yào xiàyǔ ma?

Mǎ Hóng:

Yùbào shuō, báitiān yìzhí xiàyǔ, wǎnshang bú xià. Wǒmen chī wǎnfàn yǐhòu qù gōngyuán sànbù, hǎo bu hǎo?

Lǐ Měiyù:

Hǎode, nà wǒmen báitiān zuò shénme?

Mǎ Hóng:

Wǒmen báitiān zài jiā liànxí zhōngwén. Shàng ge xīngqī lǎoshī shuō yào yùxí dì liù kè.

Lǐ Měiyù:

Hǎo ba. Xiànzài yǐjīng shì qiūtiān le, yǒu kěnéng huì jīngcháng xià yǔ, chūmén zhīqián yào kàn tiānqì yùbào.

Mǎ Hóng:

Shìde, qiūtiān dào le, tiānqì yě huì yuèlái yuè lěng. Wǒ xǐhuan nuǎnhuo de tiānqì, zuì xǐhuan chūntiān hé xiàtiān.

Lǐ Měiyù:

Rè de tiānqi hé lěng de tiānqì wǒ dōu xǐhuan. Wǒ zài Nuówēi měi nián dōngtiān dōu qù huáxuě, kě hǎowán.

Mǎ Hóng:

Wǒ zuì xǐhuan xiàtiān, yīnwèi kěyǐ shài tàiyáng hé yǒuyǒng.

(Wǎnshang, zài gōngyuán):

Lǐ Měiyù:

Wā! Běijīngde gōngyuán zhēn piàoliang!

Mǎ Hóng:

Duì ya, hǎo piàoliang! Wǒ fēicháng xǐhuan qiūtiānde yánsè, nǐ ne?

Lǐ Měiyù:

Wǒ juéde qiūtiān zài qíngtiān de shíhou zuì piàoliang! Kěxī jīntiān shì yīntiān.

Mǎ Hóng:

Wǒ yě zhème juéde. Āiyā, yòu xiàyǔ le!

Lǐ Měiyù:

Wǒmen kuài qù mǎi bǎ sǎn! Nàbiān yǒu rén mài!

Prefikset

På kinesisk former vi ordenstall ved å sette prefikset dì foran kardinaltallet. Eksempel: 第三杯可乐 dì sān bēi kělè – «det tredje glasset med cola» – og 第二个星期 dì èr ge xīngqī – «den andre uka».

Vi har lært at hǎo er et tilstandsverb med betydning «bra». Merk at i denne dialogen fungerer det også som et adverb med betydningen «svært»; «så ...!». 好漂亮! Hǎo piàoliang! betyr altså «Så vakkert!».

的时候

的时候 de shíhou betyr «når»/«da» og fungerer syntaktisk på samme måte som 以后 yǐhòu – «etter» – og 以前 yǐqián – «før». Det plasseres etter handlingen eller tidspunktet for å uttrykke «når» noe skjer/skjedde. For eksempel betyr 秋天的时候 qiūtiān de shíhou «om sommeren», og 吃饭的时候 chīfàn de shíhou betyr «når vi spiser» / «da vi spiste».

Vis tekst på norsk

Tekst på norsk:

Vær og årstider

Li Meiyu:

God morgen! Hvordan er været i dag?

Ma Hong:

Ikke noe særlig bra, det regner i dag!

Li Meiyu:

Søren! Jeg har veldig lyst til å gå ut og spasere i dag! Gå på nettet og se hva værmeldingen sier, skal det fortsatt regne i kveld?

Ma Hong:

Værmeldingen sier at det skal regne hele dagen, men ikke i kveld. Vi drar til parken for å spasere etter at vi har spist middag, OK?

Li Meiyu:

Greit. Hva skal vi gjøre på dagen, da?

Ma Hong:

På dagen kan vi øve på kinesisk hjemme. Læreren sa forrige uke at vi skulle forberede leksjon seks.

Li Meiyu:

Javel, da. Det er allerede høst nå, det kommer kanskje til å regne ofte, så vi må se på værmeldingen før vi drar ut.

Ma Hong:

Det stemmer, høsten har kommet, været kommer også til å bli kaldere og kaldere. Jeg liker varmt vær, jeg liker best våren og sommeren.

Li Meiyu:

Jeg liker både varmt og kaldt vær. I Norge drar jeg og står på ski hvert år, det er kjempegøy.

Ma Hong:

Jeg liker sommeren best, fordi man kan sole seg og svømme.

(På kvelden, i parken):

Li Meiyu:

Å! Parkene i Beijing er virkelig vakre!

Ma Hong:

Ja, så vakkert! Jeg liker svært godt fargene om høsten, hva med deg?

Li Meiyu:

Jeg synes høsten er vakrest når det er klar himmel! Så synd at det er overskyet i dag.

Ma Hong:

Jeg synes også det. Uff, det regner igjen!

Li Meiyu:

La oss forte oss og kjøpe en paraply! Der borte er det noen som selger!

Sist oppdatert 28.08.2018
Tekst: Ole Fossgård og Øystein Krogh Visted (CC BY-SA)

Læringsressurser

Leksjon 11: Vær og årstider

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs