Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Oppslagsverk og ordliste

Gloseliste til leksjon 11

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.

第十一课:生词

Dì shíyī kè: shēngcí

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

天氣

tiānqì

n

vær

Nr

Tekst

1

今天天气怎么样? // 今天天氣怎麼樣?

Jīntiān tiānqì zěnmeyàng?

Hvordan er været i dag?

2

昨天天气不好,一直下雨。// 昨天天氣不好,一直下雨。
Zuótiān tiānqì bù hǎo, yìzhí xiàyǔ.

Det var dårlig vær i går, det regnet hele tiden.

3

卑尔根的天气比较冷,老下雨。 //貝爾跟的天氣比較冷,老下雨。
Bēi'ěrgēn de tiānqì bǐjiào lěng, lǎo xiàyǔ.

Været i Bergen er ganske kaldt, og det regner alltid.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

季节

季節

jìjié

n

årstid; sesong

Nr

Tekst

1

一年有四个季节。// 一年有四個季節

Yì nián yǒu sì ge jìjié.

Det er 4 årstider i et år.

2

这个季节很漂亮。 // 這個季節很漂亮。
Zhè ge jìjié hěn piàoliang.

Denne årstiden er veldig vakker.

3

现在是钓螃蟹的季节。// 現在是釣螃蟹的季節
Xiànzài shì diào pángxiè de jìjié.

Nå er det sesong for å fiske krabbe.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

不怎么样

不怎麼樣

bù zěnmeyàng

tv

ikke særlig bra

Nr

Tekst

1

他写的汉字不怎么样。// 他寫的漢字不怎麼樣。

Tā xiě de hànzì bù zěmeyàng.

De kinesiske tegnene han skriver, er ikke særlig fine.

2

我觉得她长得不怎么样。// 我覺得她長得不怎麼樣
Wǒ juéde tā zhǎng de bù zěmeyàng.

Jeg synes ikke hun er spesielt vakker.

3

今天的天气不怎么样。// 今天的天氣不怎麼樣
Jīntiān de tiānqì bù zěmeyàng.

Været i dag er ikke noe særlig bra.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

下雨

xiàyǔ

vo

å regne

Nr

Tekst

1

重庆冬天老下雨。// 重慶冬天老下雨

Chóngqìng dōngtiān lǎo xiàyǔ.

I Chongqing regner det alltid om vinteren.

2

你喜欢下雨的天气吗?// 你喜歡下雨的天氣嗎?
Nǐ xǐhuan xiàyǔ de tiānqì ma?

Liker du regnvær?

3

下雨的时候我喜欢在家看书。// 下雨的時候我喜歡在家看書。
Xiàyǔ de shíhou wǒ xǐhuan zài jiā kànshū.

Når det regner, liker jeg å være hjemme og lese.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


xià

v

å falle; å dale; å komme ned; å stige av

Nr

Tekst

1

猫从树上来了。// 貓從樹上來了。

Māo cóng shùshang xiàlái le.

Katten kom ned fra treet.

2

我们这一站得车。// 我們這一站得車。
Wǒmen zhè yí zhàn děi xiàchē.

Vi må gå av på denne stasjonen.

3

明天会雪。// 明天會雪。
Míngtiān huì xiàxuě.

Det kommer til å snø i morgen.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


n

regn

Nr

Tekst

1

昨天的很大。// 昨天的很大。

Zuótiān de hěn dà.

Det regnet mye i går.

2

卑尔根明天有。// 卑爾根明天有
Bēi'ěrgēn míngtiān yǒu yǔ.

I Bergen skal det regne i morgen.

3

的时候我感觉很闷。// 下的時候我感覺很悶。
Xià de shíhou wǒ gǎnjué hěn mēn.

Det føles veldig trykkende når det regner.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

糟糕

zāogāo

tv

forferdelig; grusom

Nr

Tekst

1

昨天的天气糟糕极了。// 昨天的天氣糟糕極了。

Zuótiān de tiānqì zāogāo jíle.

Været i går var helt forferdelig.

2

我的英语真糟糕。// 我的英語真糟糕
Wǒde yīngyǔ zhēn zāogāo.

Engelsken min er virkelig grusom.

3

糟糕!我做的蛋糕没烤熟。// 糟糕!我做的蛋糕沒烤熟。
Zāogāo! Wǒ zuò de dàngāo méi kǎoshú.

Svarte! Kaken jeg laget, er ikke ferdig stekt.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

散步

sànbù

v

å spasere

Nr

Tekst

1

我今天很想出去散步。// 我今天很想出去散步

Wǒ jīntiān hěn xiǎng chūqù sànbù.

Jeg har veldig lyst til å gå ut og spasere i dag.

2

杨老师每天晚上都在公园散步。// 楊老師每天晚上都在公園散步
Yáng lǎoshī měi tiān wǎnshang doū zài gōngyuán sànbù.

Lærer Yang spaserer i parken hver kveld.

3

李红觉得散步好无聊。// 李紅覺得散步好無聊。
Lǐ Hóng juéde sànbù hǎo wúliáo.

Li Hong synes det er så kjedelig å spasere.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

上网

上網

shàngwǎng

vo

å surfe på Internett

Nr

Tekst

1

上网看看天气预报吧。// 你上網看看天氣預報吧。

shàngwǎng kànkan tiānqì yùbào ba.

Gå på nettet og sjekk værmeldingen, da.

2

她喜欢上网看电影。// 她喜歡上網看電影。
Tā xǐhuan shàngwǎng kàn diànyǐng.

Hun liker å se filmer på Internett.

3

我今天怎么不了// 我今天怎麼不了呢?

Wǒ jīntiān zěnme shàngbuliǎo wǎng ne?

Hvordan har det seg at jeg ikke kommer meg på nett i dag?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

天气预报

天氣預報

tiānqì yùbào

n

værmelding; værvarsel

Nr

Tekst

1

今天天气预报怎么说?// 今天天氣預報怎麼說?

Jīntiān tiānqì yùbào zěnme shuō?

Hva sier værvarselet i dag?

2

你上网看看天气预报,好吗?// 你上網看看天氣預報,好嗎?
Nǐ shàngwǎng kànkan tiānqì yùbào, hǎo ma?

Kan du gå på nettet og sjekke værmeldingen?

3

昨天的天气预报不正确。// 昨天的天氣預報不正確。
Zuótiān de tiānqì yùbào bú zhèngquè.

Gårsdagens værmelding var ikke riktig.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

预报

預報

yùbào

n

(for)varsel

Nr

Tekst

1

你看了今天的预报吗?// 你看了今天的預報嗎?

Nǐ kàn le jīntiān de yùbào ma?

Har du sett (vær)meldingen for i dag?

2

天气预报说要下雪。// 天氣預報說要下雪。
Tiānqì yùbào shuō yào xiàxuě.

Værmeldingen sier at det skal snø.

3

现在很多大城市有空气质量预报。// 現在很多大城市有空氣質量預報
Xiànzài hěn duō dà chéngshì yǒu kōngqì zhìliàng yùbào.

Mange storbyer har nå varsel for luftkvalitet.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

白天

báitiān

n

(på) dagtid

Nr

Tekst

1

预报说白天要下雨。// 預報說白天要下雨。

Yùbào shuō báitiān yào xiàyǔ.

Værvarselet sier at det skal regne på dagtid.

2

白天在家看电影,晚上出去玩儿。// 我白天在家看電影,晚上出去玩兒。
báitiān zài jiā kàn diànyǐng, wǎnshang chūqù wánr.

Jeg er hjemme på dagtid og ser på film og går ut på kvelden for å ha det gøy.

3

你不上班,白天都做什么?// 你不上班,白天都做什麼?
Nǐ bù shàngbān, báitiān dōu zuò shénme?

Du går ikke på jobb, så hva gjør du på dagtid?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

一直

yīzhí

adv

hele tiden; vedvarende; rett fram

Nr

Tekst

1

天气预报说白天一直下雪。// 天氣預報說白天一直下雪。

Tiānqì yùbào shuō báitiān yìzhí xiàxuě.

Værmeldingen sier at det skal snø hele dagen.

2

我晚上睡得不好,今天上课的时候一直想睡觉。// 我晚上睡得不好,今天上課的時候一直想睡覺。
Wǒ wǎnshang shuì de bù hǎo, jīntiān shàngkè de shíhou yìzhí xiǎng shuìjiào.

Jeg sov dårlig i natt, så da vi hadde time i dag, ville jeg sove hele tiden.

3

一直走,五分钟就到了。// 一直走,五分鐘就到了。
Yìzhí zǒu, wǔ fēnzhōng jiù dào le.

Gå rett fram, så er du framme om fem minutter.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

公园

公園

gōngyuán

n

offentlig park

Nr

Tekst

1

我们去公园散步吧!// 我們去公園散步吧!

Wǒmen qù gōngyuán sànbù ba!

La oss dra til parken og spasere!

2

中国有很多漂亮的公园。 // 中國有很多漂亮的公園
Zhōngguó yǒu hěn duō piàoliang de gōngyuán.

Kina har mange vakre parker.

3

奥斯陆的雕塑公园很有意思。// 奧斯陸的雕塑公園很有意思。
Àosīlù de diàosù gōngyuán hěn yǒu yìsi.

Skulpturparken i Oslo er veldig interessant.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

练习

練習

liànxí

v

å øve (seg); å trene (på); øvelse; trening; (hjemme)lekse

Nr

Tekst

1

我今天得在家练习中文。// 我今天得在家練習中文。

Wǒ jīntiān děi zài jiā liànxí zhōngwén.

Jeg må være hjemme i dag og øve på kinesisk.

2

你做完了英语练习吗?// 你做完了英語練習嗎?
Nǐ zuòwán le yīngyǔ liànxí ma?

Har du gjort ferdig engelskøvelsene?

3

练习中文很花时间。// 練習中文很花時間。
Liànxí zhōngwén hěn huā shíjiān.

Det tar mye tid å øve på kinesisk.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

作业

作業

zuòyè

n

(hjemme)lekser

Nr

Tekst

1

常老师给的作业好难。// 常老師給的作業好難。

Cháng lǎoshī gěi de zuòyè hǎo nán.

Leksene som lærer Chang har gitt, er skikkelig vanskelige.

2

中文作业总是那么多!// 中文作業總是那麼多!
Zhōngwén zuòyè zǒngshì nàme duō!

Vi har alltid så mye kinesisklekser!

3

你做作业花了多长时间?// 你做作業花了多長時間?
Nǐ zuò zuòyè huā le duō cháng shíjiān?

Hvor lang tid har du brukt på å gjøre leksene?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

预习

預習

yùxí

v

å forberede seg til undervisning

Nr

Tekst

1

老师说我们要预习第八课。// 老師說我們要預習第八課。

Lǎoshī shuō wǒmen yào yùxí dì bā kè.

Læreren sa at vi må forberede oss til leksjon åtte.

2

他今天要在家预习英语。// 他今天要在家預習英語。
Tā jīntiān yào zài jiā yùxí yīngyǔ.

I dag skal han være hjemme og forberede seg til engelsktimen.

3

我觉得预习中文很有意思。// 我覺得預習中文很有意思。
Wǒ juéde yùxí zhōngwén hěn yǒu yìsi.

Jeg synes det er morsomt å forberede seg til kinesiskundervisningen.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


pref

(ordenstallprefiks) den ...-e; nummer ...

Nr

Tekst

1

请看课本的二十一页。// 請看課本的二十一頁。

Qǐng kàn kèběn de èrshíyī yè.

Vennligst se på side nummer 21 i tekstboka.

2

你预习了九课吗?// 你預習了九課嗎?
Nǐ yùxí le jiǔ kè ma?

Har du forberedt den niende leksjonen?

3

这是我一次来中国。// 這是我一次來中國。
Zhè shì wǒ yī cì lái Zhōnggó..

Dette er første gang jeg er i Kina.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


n

leksjon; time

Nr

Tekst

1

我们上午十点上 。// 我們上午十點上

Wǒmen shí diǎn shàng.

Vi har time kl. 10.00.

2

你们学了几了?// 你們學了幾了?
Nǐ xué le jǐ le?

Hvor mange leksjoner har dere hatt?

3

中文很好玩儿。// 中文很好玩兒。
Zhōngwén hěn hǎowánr.

Kinesisktimene er veldig morsomme.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

秋天

qiūtiān

n

høst

Nr

Tekst

1

这里秋天天气怎么样?// 這裡秋天天氣怎麼樣?

Zhèlǐ qiūtiān tiānqì zěnmeyàng?

Hvordan er været her om høsten?

2

秋天是一个很漂亮的季节。// 秋天是一個很漂亮的季節。
Qiūtiān shì yí ge hěn piàoliang de jìjié.

Høsten er en vakker årstid.

3

秋天到了,我們去爬山吧。// 秋天到了,我们去爬山吧。
Qiūtiān dào le, wǒmen qù páshān ba.

Nå har høsten kommet, la oss gå tur i fjellet.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

可能

kěnéng

tv/mv/n

(å være) mulig; kanskje; mulighet

Nr

Tekst

1

可能已经去奥斯陆了。// 他可能已經去奧斯陸了。

kěnéng yǐjīng qù Àosīlù le.

Han har kanskje allerede dratt til Oslo.

2

我通过考试是完全可能的。// 我通過考試是完全可能的。
Wǒ tōngguò kǎoshì shì wánquán kěnéng de.

Det er fullt mulig at jeg består prøven.

3

你学会中文有可能吗?// 你學會中文有可能嗎?
Nǐ xuéhuì zhōngwén yǒu kěnéng ma?

Er det noen mulighet for at du klarer å lære deg kinesisk?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

经常

jīngcháng

adv

ofte; hyppig; regelmessig

Nr

Tekst

1

秋天会经常下雨。// 秋天會經常下雨。

Qiūtiān huì jīngcháng xiàyǔ.

Det regner ofte om høsten.

2

妈妈经常去公园散步。// 媽媽經常去公園散步。
Māma jīngcháng qù gōngyuán sànbù.

Mamma spaserer regelmessig i parken.

3

你周末经常做什么?// 你週末經常做什麼?
Nǐ zhōumò jīngcháng zuò shénme?

Hva gjør du ofte i helgene?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

出门

出門

chūmén

vo

å gå ut; å dra av gårde; å dra bort

Nr

Tekst

1

他生病了,不能出门。// 他生病了,不能出門

Tā shēngbìng le, bù néng chūmén.

Han har blitt syk, så han kan ikke gå ut.

2

小高每天早上八点出门去学校。// 小高每天早上八點出門去學校。
Xiǎo Gāo měi tiān zǎoshang bā diǎn chūmén qù xuéxiào.

Lille Gao drar av gårde til skolen hver morgen kl. 08.00.

3

老公出门了,明天再回来。// 老公出門了,明天再回來。
Lǎogōng chūmén le, míngtiān zài huílai.

Mannen min er dratt bort, han kommer tilbake i morgen.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

之前

zhīqián

tu

før; tidligere

Nr

Tekst

1

出门之前要看天气预报。// 出門之前要看天氣預報。

Chūmén zhīqián yào kàn tiānqì yùbào.

Vi må se på værmeldingen før vi går ut.

2

之前不是老师,是翻译。 // 他之前不是老師,是翻譯。
zhīqián bú shì lǎoshī, shì fānyì.

Han var ikke lærer tidligere, han var oversetter.

3

同学们上课之前先唱歌。// 同學們上課之前先唱歌。
Tóngxuémen shàngkè zhīqián xiān chànggē.

Elever synger før timen starter.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

越来越

越來越

yuèlái yuè

adv

mer og mer; stadig mer; i økende grad

Nr

Tekst

1

秋天会越来越冷。// 秋天會越來越冷。

Qiūtiān huì yuèlái yuè lěng.

Om høsten kommer det til å bli kaldere og kaldere.

2

小宝贝越来越漂亮。 // 小寶貝越來越漂亮。
Xiǎo bǎobèi yuèlái yuè piàoliang.

Den lille babyen blir vakrere og vakrere.

3

他中文说得越来越好。// 他中文說得越來越好。
Tā zhōngwén shuō de yuèlái yuè hǎo.

Han snakker stadig bedre kinesisk.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


lěng

tv

kald

Nr

Tekst

1

挪威的冬天比较。//
0; 挪威的冬天比較

Nuówēide dōngtiān bǐjiào lěng.

Vinteren i Norge er forholdsvis kald.

2

我不太喜欢的天气。// 我不太喜歡的天氣。
Wǒ bú tài xǐhuan lěng de tiānqì.

Jeg er ikke så glad i kaldt vær.

3

挪威人爱喝的水,中国人爱喝热的水。 // 挪威人愛喝的水,中國人愛喝熱的水。
Nuówēirén ài hē lěng de shuǐ, zhōngguórén ài hē rè de shuǐ.

Nordmenn liker å drikke kaldt vann, mens kinesere liker å drikke varmt vann.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

暖和

nuǎnhuo

tv

varm; lunken

Nr

Tekst

1

挪威夏天比较暖和 。// 挪威夏天比較暖和

Nuówēi xiàtiān bǐjiào nuǎnhuo.

Sommeren i Norge er forholdsvis varm.

2

房间里很暖和。 // 房間裡很暖和
Fángjiānlǐ hěn nuǎnhuo.

Det er varmt inne i rommet.

3

我喜欢暖和的天气。// 我喜歡暖和的天氣。
Wǒ xǐhuan nuǎnhuo de tiānqì.

Jeg liker varmt vær.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

春天

chūntiān

n

vår

Nr

Tekst

1

我觉得春天很冷。// 我覺得春天很冷。

Wǒ juéde chūntiān hěn lěng.

Jeg synes det er veldig kaldt om våren.

2

你喜欢春天的颜色吗?// 你喜歡春天的顏色嗎?
Nǐ xǐhuan chūntiān de yánsè ma?

Liker du vårens farger?

3

他说他春天回来。// 他說他春天回來。
Tā shuō tā chūntiān huílai.

Han sa at han skulle komme tilbake til våren.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

夏天

xiàtiān

n

sommer

Nr

Tekst

1

北京的夏天太热了。// 北京的夏天太熱了。

Běijīngde xiàtiān tài rè le.

Sommeren i Beijing er altfor varm.

2

夏天可以去游泳。// 夏天可以去游泳。
Xiàtiān kěyǐ qù yóuyǒng.

Vi kan dra for å svømme om sommeren.

3

挪威的夏天也很冷。// 挪威的夏天也很冷。
Nuówēide xiàtiān yě hěn lěng.

Det er også kaldt i Norge på sommeren.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


tv

varm

Nr

Tekst

1

今天很,穿一件T恤就可以了。// 今天很,穿一件T恤就可以了。

Jīntiān hěn , chuān yí jiàn T-xù jiù kěyǐ le.

Det er veldig varmt i dag, det holder å ha på seg ei T-skjorte.

2

夏天太,我不喜欢。// 夏天太熱,我不喜歡。
Xiàtiān tài , wǒ bù xǐhuan.

Sommeren er altfor varm, jeg liker ikke det.

3

挪威很少有特别的天气。// 挪威很少有特別的天氣。
Nuówēi hěn shǎo yǒu tèbié de tiānqì.

Det er ikke ofte det er svært varmt vær i Norge.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


měi

kv

hver

Nr

Tekst

1

天都去散步 。// 他天都去散步

měi tiān doū qù sànbù.

Han spaserer hver dag.

2

我们年夏天都去中国旅行。// 我們年夏天都去中國旅行。
Wǒmen měi nián xiàtiān doū qù Zhōngguó lǚxíng.

Vi reiser på tur til Kina hver sommer.

3

两个星期出去唱歌。// 我兩個星期出去唱歌。
měi liǎng ge xīngqī chūqù chànggē.

Jeg drar ut for å synge annenhver uke.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


nián

n/mo

år

Nr

Tekst

1

过得很快。// 今過得很快。。

Jīnnián guò de hěn kuài.

Året i år gikk fort.

2

他们每都去一次美国。// 他們每都去一次美國。
Tāmen měi nián dōu qù yí cì Měiguó.

De reiser til Amerika en gang hvert år.

3

有十二个月。// 一有十二個月。
nián yǒu shí'èr ge yuè?

Det er 12 måneder i et år.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

冬天

dōngtiān

n

vinter

Nr

Tekst

1

我喜欢挪威的冬天,因为可以玩雪。// 我很喜歡挪威的冬天,因為可以玩雪。

Wǒ xǐhuan Nuówēide dōngtiān, yīnwèi kěyǐ wán xuě.

Jeg liker vinteren i Norge fordi jeg kan leke i snøen.

2

冬天很漂亮。// 冬天很漂亮。
Dōngtiān hěn piàoliang.

Vinteren er veldig vakker.

3

秋天和冬天是我最喜欢的季节。//秋天和冬天是我最喜歡的季節。
Qiūtiān hé dōngtiān shì wǒ zuì xǐhuan de jìjié.

Høsten og vinteren er de årstidene jeg liker best.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

滑雪

huáxuě

vo

å gå på ski

Nr

Tekst

1

滑雪很好玩儿。// 滑雪很好玩兒。

Huáxuě hěn hǎowánr.

Det er veldig morsomt å gå på ski.

2

吗? // 你會嗎?
huáguo xuě ma?

Har du noen gang gått på ski?

3

挪威人都会滑雪。// 挪威人都會滑雪
Nuówēirén dōu huì huáxuě.

Alle nordmenn kan gå på ski.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


huá

v

å gli

Nr

Tekst

1

小心!别倒!// 小心!別倒!

Xiǎoxīn! Bié huá dǎo!

Vær forsiktig! Ikke gli og fall!

2

明年我们去欧洲雪吧。// 明年我們去歐洲雪吧。
Míngnián wǒmen qù Ōuzhōu huáxuě ba.

La oss dra til Europa for å gå på ski neste år.

3

冰好玩儿吗?// 冰好玩兒嗎?
Huábīng hǎowánr ma?

Er det morsomt å gå på skøyter?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


xuě

n

snø

Nr

Tekst

1

今天的真大。// 今天的真大。

Jīntiān de xuě zhēn dà.

I dag snør det virkelig mye.

2

春天到了,外面的都化了。
Chūntiān dào le, wàimiàn de xuě dōu huà le.

Våren har kommet, all snøen ute har smeltet.

3

的时候真美!// 下的時候真美!
Xiàxuě de shíhou zhēn měi!

Det er så vakkert når det snør!

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


adv

virkelig; veldig

Nr

Tekst

1

滑雪好玩儿了!// 滑雪好玩兒了!

Huáxuě hǎowánr le!

Det er veldig morsomt å gå på ski!

2

他英文说得好了!// 他英文說得好了!
Tā yīngwén shuō de hǎo le!

Han er virkelig flink til å snakke kinesisk!

3

今天的雪大了!
Jīntiān de xuě dà le!

Det snør virkelig mye i dag!

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

好玩(儿)

好玩(兒)

hǎowán(r)

tv

morsom; artig

Nr

Tekst

1

这只小猫可好玩儿了!//  這隻小貓可好玩兒了!

Zhè zhī xiǎo māo kě hǎowánr le!

Denne lille katten er veldig artig!

2

去公园很好玩儿。// 去公園很好玩兒
Qù gōngyuán hěn hǎowánr.

Det er veldig morsomt å dra til parken.

3

我想给弟弟买一些好玩儿的玩具。// 我想給弟弟買一些好玩兒得玩具。
Wǒ xiǎng gěi dìdi mǎi yìxiē hǎowánr de wánjù.

Jeg har lyst til å kjøpe noen morsomme leker til lillebror.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

晒太阳

曬太陽

shài tàiyáng

vo

å sole (seg)

Nr

Tekst

1

冬天晒太阳很舒服。// 冬天曬太陽很舒服。

Dōngtiān shài tàiyáng hěn shūfu.

Det er behagelig å sole seg om vinteren.

2

夏天不要晒太阳,太热!// 夏天不要曬太陽,太熱!
Xiàtiān bú yào shài tàiyáng, tài rè!

Du må ikke sole deg om sommeren, det er altfor varmt!

3

挪威人爱到西班牙去晒太阳。//挪威人愛到西班牙去曬太陽
Nuówēirén ài dào Xībānyá qù shài tàiyáng.

Nordmenn liker å dra til Spania for å sole seg.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


shài

v

å sole (seg); (sola) å skinne på; å tørke i sola

Nr

Tekst

1

妈妈经常衣服。// 媽媽經常衣服。

Māma jīngcháng shài yīfu.

Mamma tørker ofte klærne i sola.

2

你的脸都黑了。// 你的臉都黑了。
Nǐde liǎn dōu shài hēi le.

Du har solt deg og blitt helt brun i ansiktet.

3

中国人都不喜欢太阳。// 中國人都不喜歡太陽。
Zhōngguórén dōu bù xǐhuan shài tàiyáng.

Kinesere liker ikke å sole seg.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

太阳

太陽

tàiyáng

n

sol; sollys

Nr

Tekst

1

冬天的太阳很暖和。// 冬天的太陽很暖和。

Dōngtiān de tàiyáng hěn nuǎnhuo.

Vintersola er god og varm.

2

天上的太阳好刺眼。// 天上的太陽好刺眼。
Tiānshàng de tàiyáng hǎo cìyǎn.

Sola på himmelen skjærer skikkelig i øynene.

3

太阳出来了,快出去玩儿!// 太陽出來了,快出去玩兒!
Tàiyáng chūlái le, kuài chūqù wánr!

Sola har kommet fram, skynd dere ut og lek!

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

游泳

yóuyǒng

vo

å svømme

Nr

Tekst

1

夏天我们经常去海边游泳。// 夏天我們經常去海邊游泳

Xiàtiān wǒmen jīngcháng qù hǎibiān yóuyǒng.

Om sommeren drar vi ofte til sjøen for å bade.

2

游泳游得很快。// 她游泳游得很快。
yóuyǒng yóu de hěn kuài.

Hun svømmer veldig fort.

3

我不爱游泳,但是我喜欢看游泳比赛。// 我不愛游泳,但是我喜歡看游泳比賽。
Wǒ bú ài yóuyǒng, dànshì wǒ xǐhuan kàn yóuyǒng bǐsài.

Jeg liker ikke å svømme, men jeg liker å se på svømmekonkurranser.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

漂亮

piàoliang

tv

vakker; nydelig; pen; flott; utmerket

Nr

Tekst

1

他汉字写得很漂亮。// 他漢字寫得很漂亮

Tā hànzì xiě de hěn piàoliang.

Han skriver kinesiske tegn veldig pent.

2

那个女孩子真漂亮!// 那個女孩子真漂亮
Nà ge nǚháizi zhēn piàoliang!

Den jenta er så vakker!

3

你中文说得非常漂亮!// 你中文說得非常漂亮
Nǐ zhōngwén shuō de fēicháng piàoliang!

Du snakker helt utmerket kinesisk!

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


ya

hjo

(uttrykk for samtykke/ entusiasme)

Nr

Tekst

1

,我也是挪威人!// 對,我也是挪威人!

Duì ya, wǒ yě shì nuówēirén!

Det stemmer, jeg er også nordmann!

2

,我们晚上去唱歌。// 好,我們晚上去唱歌。
Hǎo ya, wǒmen wǎnshang qù chànggē.

OK, vi drar for å synge i kveld.

3

你学中文学得好快!// 你學中文學得好快
Nǐ xué zhōngwén xué de hǎo kuài ya!

Du har lært kinesisk så fort!

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


hǎo

adv

veldig; så ...!

Nr

Tekst

1

你家漂亮!

Nǐ jiā hǎohǎo piàoliang!

Hjemmet ditt er så stort og fint!

2

昨天的天气糟糕。// 昨天的天氣糟糕
Zuótiān de tiānqì hǎo zāogāo.

Været i går var veldig dårlig.

3

那个男孩子吃饭吃得多。// 那個男孩子吃飯吃得多。
Nà ge nánháizi chīfàn chī de hǎo duō.

Denne gutten spiser veldig mye.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

非常

fēicháng

adv

svært; særdeles

Nr

Tekst

1

王明非常喜欢冬天。// 王明非常喜歡冬天。

Wáng Míng fēicháng xǐhuan dōngtiān.

Wang Ming liker vinteren svært godt.

2

现在工作非常难找。// 現在工作非常難找。
Xiànzài gōngzuò fēicháng nán zhǎo.

Det er særdeles vanskelig å finne jobb nå.

3

她的男朋友非常帅。 // 她的男朋友非常帥。
Tāde nánpéngyou fēicháng shuài.

Kjæresten hennes er meget kjekk.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

颜色

顏色

yánsè

n

farge

Nr

Tekst

1

我很喜欢秋天的颜色!// 我很喜歡秋天的顏色

Wǒ hěn xǐhuan qiūtiān de yánsè!

Jeg liker godt fargene på høsten!

2

这件外套大小合适,可是颜色不行。// 這件外套大小合適,可是顏色不行。
Zhè jiàn wàitào dàxiǎo héshì, kěshì yánsè bù xíng.

Størrelsen på denne jakken passer, men fargen er ikke grei.

3

这个颜色很漂亮。// 這個顏色很漂亮。
Zhè ge yánsè hěn piàoliang.

Denne fargen er veldig fin.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

晴天

qíngtiān

n

klar himmel; solskinnsdag

Nr

Tekst

1

天气预报说明天是晴天。// 天氣預報說明天是晴天

Tiānqì yùbào shuō míngtiān shì qíngtiān.

Værvarselet sier at det skal bli klar himmel i morgen.

2

晴天的时候,秋天非常美。// 晴天的時候,秋天非常美。
Qíngtiān de shíhou, qiūtiān fēicháng měi.

Når det er klar himmel, er høsten veldig vakker.

3

我喜欢晴天出门。// 我喜歡晴天出門。
Wǒ xǐhuan qíngtiān chūmén.

Jeg liker å gå ut på solskinnsdager.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

可惜

kěxī

tv

det er synd (at); beklagelig

Nr

Tekst

1

晴天不出门,太可惜了。// 晴天不出門,太可惜了。

Qíngtiān bù chūmén, tài kěxī le.

Det er virkelig synd å ikke gå ut på solskinnsdager.

2

这个宫保鸡丁好香,可惜我不吃肉。// 這個宮保雞丁好香,可惜我不吃肉。
Zhè ge gōngbǎo jīdīng hǎo xiāng, kěxī wǒ bù chī ròu.

Denne kung pao-kyllingen lukter skikkelig godt, bare så synd at jeg ikke spiser kjøtt.

3

你给我买的衬衫太小了,好可惜。// 你給我買的襯衫太小了,好可惜
Nǐ gěi wǒ mǎi de chènshān tài xiǎo le, hǎo kěxī.

Skjorta du kjøpte til meg, er for liten, det var virkelig synd.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

阴天

陰天

yīntiān

n

overskyet vær; overskyet himmel

Nr

Tekst

1

可惜今天是阴天, 不能晒太阳。// 可惜今天是陰天,不能曬太陽。

Kěxī jīntiān shì yīntiān, bù néng shài tàiyáng.

Dessverre er det overskyet i dag, så vi kan ikke sole oss.

2

我不想阴天的时候去爬山,太冷了。// 我不想陰天的時候去爬山,太冷了。
Wǒ bù xiǎng yīntiān de shíhou qù páshān, tài lěng le.

Jeg vil ikke gå tur i fjellet i overskyet vær, det er altfor kaldt.

3

阴天和晴天我都喜欢。// 陰天和晴天我都喜歡。
Yīntiān hé qíngtiān wǒ dōu xǐhuan.

Jeg liker både overskyet vær og solskinnsdager.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

这么

這麼

zhème

adv

slik; på denne måten

Nr

Tekst

1

这么说是不对的。// 你這麼說是不對的。

zhème shuō shì bú duì de.

Det er ikke riktig av deg å si det på denne måten.

2

我也这么觉得,写汉字很有意思。// 我也這麼覺得,寫漢字很有意思。
Wǒ yě zhème juéde, xiě hànzì hěn yǒu yìsi.

Jeg synes også at det [er slik at det] er interessant å skrive kinesiske tegn.

3

这么开车很危险,小心点儿!// 這麼開車很危險,小心點兒!
Zhème kāichē hěn wēixiǎn, xiǎoxīn diǎnr!

Det er veldig farlig å kjøre på denne måten, vær litt mer forsiktig!

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


yòu

adv

igjen

Nr

Tekst

1

你昨天怎么去买衣服了?// 你昨天怎麼去買衣服了。

Nǐ zuótiān zěnme yòu qù mǎi yīfu le?

Hvordan har det seg at du dro og handlet klær igjen i går?

2

糟糕,我忘记带英文书啦!// 糟糕,我忘記帶英文書啦。
Zāogāo, wǒ yòu wàngjì dài yīngwén shū la.

Søren, jeg glemte å ta med meg engelskboka nå igjen!

3

今天下雨,只能在家呆着。// 今天下雨,只能在家獃著。
Jīntiān yòu xiàyǔ, zhǐ néng zài jiā dāizhe.

Det regner i dag igjen, vi kan ikke annet enn å bli hjemme.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


mo

(målord bl.a. for gjenstander med håndtak)

Nr

Tekst

1

下雨了,我得买一伞。// 下雨了,我得買一傘。

Xiàyǔ le, wǒ děi mǎi yì sǎn.

Det regner, jeg må kjøpe en paraply.

2

茶壶好漂亮,多少钱?// 那茶壺好漂亮,多少錢?
cháhú hǎo piàoliang, duōshao qián?

Den tekannen er veldig fin, hva koster den?

3

椅子很舒服,请坐。// 這椅子很舒服,請坐。
Zhè yǐzi hěn shūfu, qǐng zuò.

Denne stolen er veldig behagelig, vær så snill og sitt her.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelsesǎn

n

paraply

Nr

Tekst

1

阴天出门要带。// 陰天出門要帶

Yīntiān chūmén yào dài sǎn.

Når du går ut i overskyet vær, må du ta med paraply.

2

我有好几把,你不用买了。// 我有好几把,你不用買了。
Wǒ yǒu hǎo jǐ bǎ sǎn, nǐ búyòng mǎi le.

Jeg har flere paraplyer, du trenger ikke å kjøpe.

3

这把多少钱? // 這把多少錢?
Zhè bǎ sǎn duōshao qián?

Hvor mye koster denne paraplyen?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelsemài

v

å selge

Nr

Tekst

1

苹果怎么?// 蘋果怎麼

Píngguǒ zěnme mài?

Hva selger du eplene for?

2

那边有人花,我们去看看吧。 // 那邊有人花,我們去看看把。
Nàbiān yǒu rén mài huā, wǒmen qù kànkan ba.

Der borte er det noen som selger blomster, la oss gå og ta en titt.

3

你这儿裤子吗? // 你這兒褲子嗎?
Nǐ zhèr mài kùzi ma?

Selger du bukser her?

Liste over forkortelser

adv – adverb
hjo – hjelpeord
kv – kvantor
mo – målord
mv – modalverb
n – nomen
pref – prefiks
tu – tidsuttrykk
tv – tilstandsverb
v – verb
vo – verb-objekt

Sist oppdatert 30.10.2018
Tekst: Ole Fossgård, Øystein Krogh Visted og Teresa Li Xiang (CC BY-SA)

Læringsressurser

Leksjon 11: Vær og årstider

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs