Hopp til innhold

Oppgave

Aalkoe-almetji soptsesh

Aboriginal maleri. Foto

1. laavenjasse

Saemien heamturh jallh soptsesh gååvnesieh mah mahte seammalaakan?

2. laavenjasse

Mennie sjangerisnie? Vg. vaajese, heamture, soptsese, myhte jnv.

  • Faala jïh bovtse
  • Jïjsen ledtie
  • Nïekeds-tïjje
  • Veartene dan stoerre

3. laavenjasse

Veeljh aktem laantem Europesne jïh gaavnh aktem jeatjah soptsesem/heamturem dehtie laanteste. Lohkh dam. Vïertesth daam soptsesem/heamturem soptsesidie/heamturidie mejtie lohkeme. Mah seammalaakan? Mah joekehtsh?

Sist faglig oppdatert 26.04.2017
Skrevet av Liv Karin Joma

Læringsressurser

Jeatjah aalkoe-almetji soptsesh

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell