Hopp til innhold

Oppgave

Laavenjassh: Veartene dan stoerre

Laavenjassh Inuihten soptsesasse «Veartene dan stoerre».

LK20LK06
Bïenjh mah tjïelkem almetjigujmie giesieh daelvege. Guvvie.

Bïenjh mah tjielkem almetjigujmie giesieh jiengesne.

1. laavenjasse

Mij ulmine soptsesinie?

2. laavenjasse

Guktie inuihti kultuvre daam soptsesem tsavtseme?

3. laavenjasse

Mah inuihth jïh saemieh ektesne utnieh? Guktie maahtah dam soptsesinie vuejnedh?

Sist oppdatert 22.11.2018
Skrevet av Liv Karin Joma

Læringsressurser

Jeatjah aalkoe-almetji soptsesh