Hopp til innhold

Fagstoff

Å dokumentere i bygg- og anleggsbransjen

I denne artikkelen kan du lære om hva det betyr å dokumentere for en som arbeider i bygg- og anleggsbransjen, og hvorfor dokumentasjon er så viktig.

Å dokumentere

Dokumentasjon er en form for bevis. Det kan være et bevis på at du som fagarbeider og din bedrift har utført et stykke arbeid riktig ut fra de kravene som stilles.

Det stilles krav i form av lover og forskrifter, disse skal alltid følges, og i ulike standarder og normer som følges der det er relevant. Som fagarbeider må du sette deg inn i hvilke regler som gjelder for det arbeidet du skal utføre, enten det handler om eller det tekniske.

Noen av lovene og forskriftene som er viktige å følge, er disse:

Egenkontroll

Egenkontroll er en type dokumentasjon som ofte gjøres i form av sjekklister hvor arbeidet er beskrevet i punkter som skal kontrolleres. Dette gjøres for det meste digitalt på smarttelefon eller nettbrett, hvor man tar bilder, krysser av for om punktene er godkjent eller har avvik, og kommenterer der det er nødvendig. Dersom man finner avvik, er det viktig å avklare hvilke tiltak man bør gjennomføre for å utbedre avviket.

Egenkontrollen sammenstilles ofte i en sluttrapport til kunden, som er en slags erklæring på at arbeidet er utført av bedriften, og i henhold til avtale og kravene som stilles.

Eksempel på egenkontroll på smarttelefon for bytting av varmtvannsbereder

Bla i skjermbildene under for å se hvordan rørleggeren vurderer HMS, fyller ut sjekkliste og kommenterer på de ulike punktene. Sluttrapporten ligger under.

Filer

HMS-arbeid

Alt en bedrift gjør for å sikre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet, kan kalles HMS-arbeid. I internkontrollforskriften finner vi krav til hvordan dette skal gjennomføres, og formålet er blant annet å forebygge helseskader, miljøforstyrrelser og uønskede hendelser.

Sikker jobb-analyse

En risikovurdering gjøres gjerne i form av en (SJA). De som skal utføre arbeidet, møtes og vurderer farene og hva som må gjøres for at uønskede hendelser ikke skal skje. En sikker jobb-analyse må utføres før man starter arbeidet, og gjøres i forbindelse med alt arbeid som på en eller annen måte kan være farlig. Hensikten er å avdekke farene og eventuelt gjennomføre tiltak før noe skjer.

Rapport om uønsket hendelse

Om uhellet av likevel skulle være ute, må uønskede hendelser rapporteres ved å fylle ut en rapport om (RUH). I en slik rapport beskrives det som skjedde, og hvorfor det skjedde. En slik rapport skal også fylles ut ved nesten-ulykker, fordi hensikten er å kunne gjennomføre tiltak så det ikke skjer igjen. Det blir veldig synlig for en entreprenør at det er behov for tiltak hvis arbeiderne til stadighet rapporterer inn uønskede hendelser på arbeidsplassen. Selve rapporten kan enkelt fylles ut og sendes inn med en smarttelefon eller nettbrett.

Filer

Vernerunder

For å drive systematisk forebygging av ulykker kan man gjennomføre vernerunder. Det går ut på å få oversikt over arbeidsplassen for å kunne oppdage mangelfulle sikkerhetstiltak eller farer. Det fysiske arbeidsmiljøet er også en del av vernerunden med tanke på forholdene det jobbes under. Funnene fra en vernerunde blir ofte delt på byggemøter, og det avtales eventuelt hvilke tiltak som skal gjennomføres med tidsfrister. Hvor ofte det blir gjennomført vernerunder, må vurderes i lys av risiko og hva som foregår på bygge- eller anleggsplassen. Vernerunder er en god måte å drive systematisk HMS-arbeid på.

Viktigheten av dokumentasjon

Hvorfor er egentlig dokumentasjon så viktig? På mange måter er det en forsikring om at arbeidet er godt nok og i tråd med lover, forskrifter, kontrakter og beskrivelser. Det er en forsikring for tiltakshaver, entreprenør og kunde. Det kan også være et krav fra de som har hyret bedriften, at dokumentasjon må på plass før de betaler for arbeidet som er utført.

Det kan være flere konsekvenser av å ikke dokumentere i henhold til reglene. Klikk på boksene under for å se noen eksempler dere kan reflektere over.

Konsekvensen av å ikke dokumentere arbeid

Se for deg at du som rørlegger monterer rør i et nytt leilighetsbygg. Du gjør ferdig jobben, setter på vannet og ser over at alt ser ok ut før du reiser hjemover.

På morgenen dagen etter ringer telefonen. Det er sjefen, og du blir fortalt at det i natt har vært en oversvømmelse i bygget. Bygget har store vannskader, og vannet har kommet fra rørene du monterte. Dokumentasjonen for egenkontroll mangler.

Ved egenkontroll av vannrør skal rørene trykktestes for å sjekke at de tåler trykkvariasjoner ved normalt vanntrykk. Dette skal alltid dokumenteres, og det bør gjøres med bilder.

Det viser seg at en av koblingene på det ene røret har lekket og spylt vann ut i et kjøkken i sjette etasje. Alle de 20 leilighetene i etasjene under er vannskadet. Utbedring av skadene blir ikke billig.

Hvem tror du får skylda, og hva kan bli konsekvensene for rørleggeren, bedriften og byggeprosjektet?

Konsekvensen av å ikke gjennomføre dokumenterte sikkerhetstiltak

Murerbedriften du jobber i, utfører arbeid på et leilighetsprosjekt, med muring av teglstein over fire etasjer. Arbeidet foregår i godkjent stillas, og du har selvfølgelig fått dokumentert sikkerhetsopplæring for dette.

En dag du og kollegene dine arbeider, skjer det plutselig en ulykke, og lærlingen du jobber med, faller ned fra stillaset.

Lærlingen overlever, men får varige skader som gjør at han blir arbeidsufør. Det viser seg at lærlingen ikke har fått dokumentert sikkerhetsopplæring.

Hvem har ansvaret i denne situasjonen? Hva tror du skjer videre med byggeplassen, bedriften og ikke minst lærlingen?

Relatert innhold

De som skal gjøre en jobb som kan være farlig, møtes og vurderer farene og hva som må gjøres for at ulykker ikke skal skje.

Arbeidsmiljøloven og forskrifter krever systematisk arbeid for å sikre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. Lær mer om dette her.

CC BY-SASkrevet av Marius Weum Stick.
Sist faglig oppdatert 20.04.2023

Læringsressurser

Tømreren