Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. EtikkChevronRight
  4. Etiske omgrep og modellarChevronRight
  5. Når etikken blir utfordraChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Når etikken blir utfordra

I denne oppgåva skal du analysere ei problemstilling i lys av dyds-, plikt- og konsekvensetikk.

Ungarske jøder i Auschwitz-Birkenau blir gjenstand for utvelgelse etter ankomst med tog i 1944. Foto.
Utveljing av fangar i Auschwitz-Birkenau, 1944

Enkelte handlingar har i etterkant blitt karakteriserte som brot mot menneskeslekta. I det tredje riket brukte nasjonalsosialistiske vitskapsfolk fangar til å gjennomføre grufulle eksperiment med døden til følgje. For eksempel blei fangar plasserte i iskaldt vatn for å teste kor lenge eit menneske kunne overleve i vatnet før det blei medvitslaust og døydde (såkalla hypotermi). Slike eksperiment er sjølvsagt heilt uaktuelle i dag, men dei gav opphav til etiske spørsmål i ettertid:

  • Kva om eksperimenta resulterte i kunnskap som var verdifull med tanke på å kunne gjenopplive og redde menneske som hadde falle i iskaldt vatn?
  • Kva om denne kunnskapen kunne brukast i ettertid til å forbetre metodar for å redde menneske som hadde vore utsette for iskaldt vatn i samband med ulykker, for eksempel ei båtulykke?

Dette var spørsmål ein blei konfrontert med 10–20 år etter nazistane sine eksperiment.

Oppgåve

  1. Bruk dyds-, plikt- og konsekvensetikk til å analysere denne problemstillinga. Kva ville svaret på spørsmåla ha blitt ut frå desse etiske teoriane?
  2. Søk på Internett for å finne ut om resultata av desse grufulle eksperimenta faktisk blei brukte av vitskapen i ettertid. Kva skjedde?
  3. Diskuter avgjersla som blei teken, i klassen.

Læringsressursar

Etiske omgrep og modellar