Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Biologisk mangfaldChevronRight
  4. SystematikkChevronRight
  5. Oppgåve om artsmangfaldChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgåve om artsmangfald

I denne oppgåva skal vi samanlikne artsmangfaldet av blomeplantar på tre ulike enger.

Problemstilling

Det finst totalt sju ulike artar, sjå biletet. Dei tre øvste artane er fjernt i slekt og høyrer til ulike plantefamiliar. Dei er òg fjernt i slekt med dei fire artane vi ser nedst, som alle høyrer til same planteslekta. Artane er fordelte på dei tre engene, som vist i figur A, B og C.

Oppgåver

  • Kva for eit område synest du ved første augekast ser ut til å ha mest biomangfold?
  • Kva slags resultat får du dersom du reknar ut artsrikdommen for områda A, B og C? Samsvarer det med svaret du først kom til? Dersom det ikkje gjer det, kan du forklare kvifor?

Læringsressursar

Systematikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?