Hopp til innhald

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. OppvekstmiljøChevronRight
 4. Kriminalitet og førebyggjande arbeidChevronRight
 5. Når barn stelChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Når barn stel

Tjuveri blir ofte definert som at ein tek noko som ikkje er eins eige. Lån er når ein på førehand har avtalt og fått tillating frå eigaren til å bruke eller ta med seg den eigedelen det gjeld.

Kriminalitet. Tegning.

Kvar går grensa mellom eit lån og eit tjuveri?

Inger finn ikkje sykkelen sin når ho skal bruke han, og melder han stolen.

Anne seier: «Eg lånte han berre, eg skulle jo levere han tilbake etterpå.»

Hadde Anne snakka med Inger på førehand, ville ho sikkert fått låne sykkelen, men når vi «låner» noko utan tillating, er det eit tjuveri.

Som barne- og ungdomsarbeidar vil du sannsynlegvis oppleve situasjonar som liknar på den du las om i dømet over. Det er viktig at du er bevisst på korleis du som fagarbeidar opptrer i slike situasjonar. Du skal hjelpe barna og dei unge til å forstå kva som er rett og gale, og du er eit førebilete for dei.

Ein del skular slit med ein god del tjuveri. Det kan vere elevar som stel frå medelevar, eller det kan vere elevar som stel frå dei tilsette eller frå nærbutikken i skuletida.

Det er derfor viktig at du er tydeleg på kva som er rett og gale, og at du kommuniserer med barna og dei unge på ein god måte. Det må til dømes vere forskjell på korleis du kommuniserer i desse to situasjonane:

 • Du ser ein femåring som tek ei leike som tilhøyrer eit anna barn i barnehagen.
 • Du ser ein fjortenåring som tek noko som tilhøyrer ein annan elev.

Det er viktig at du følgjer det reglementet som arbeidsplassen har ved slike hendingar. Uansett er det plikta di å gjere noko dersom du observerer eller får tilbakemeldingar om at det skjer tjuveri blant barna eller blant dei vaksne på arbeidsplassen din. Er du usikker på kva du skal gjere, bør du prate med sjefen din.

Du bør også bry deg dersom du ser kriminelle handlingar på fritida. Tenk over om du bør ta kontakt med andre tilsette eller politiet, og ver forsiktig med å gripe aktivt inn i situasjonar.

Utfordringar til deg

 1. Kva er tjuveri?
 2. Bruk sidene til ung.no. Søk på tjuveri og gjer deg kjend med det som står der.
  • Kva er kriminell lågalder?
  • Kva kjem på rullebladet?
 3. Kva skal du gjere dersom ein av elevane dine stel i butikken når skuleklassen er på tur?
 4. Mange blir tekne for butikktjuveri og melde til politiet, men lite skjer. Kva meiner du om dette? Sjå på klippet om butikktjuveri og kom med forslag til kva som kan gjerast for å endre dette.
 5. Du ser ein femåring som tek ei leike som tilhøyrer eit anna barn i barnehagen. Kva gjer du?
 6. Du ser ein fjortenåring som tek noko som tilhøyrer ein annan elev. Kva gjer du?
 7. Kva er meint med nulltoleranse for tjuveri?
 8. Les sida om butikktjuveri og ta notat.

Læringsressursar

Kriminalitet og førebyggjande arbeid