Hopp til innhald

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. InternkontrollforskriftaChevronRight
 4. Krav i arbeidsmiljølova (IK–HMS)ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Krav i arbeidsmiljølova (IK–HMS)

Vi viser her nokre viktige område der transport- og logistikkbedrifter må etablere skriftlege rutinar for å følgje opp lovkrav i arbeidsmiljølova.

To paragraftegn. illustrasjon.

Arbeidsmiljølova

Arbeidsmiljølova (lov om arbeidervern og arbeidsmiljø) inneheld reglar for å verne arbeidstakarane mot skadar. I denne lova finn vi krav til å førebyggje skadar som kjem av

 • farlege stoff
 • trykkbehaldarar
 • arbeidsutstyr som krev sertifisert sikkerheitsopplæring

For transport- og logistikkverksemder er det viktig at vernereglane i lova blir varetekne for yrkessjåførar og logistikkoperatørar. Slike bedrifter har derfor laga reglar for

 • bruk av truck
 • bruk av kran
 • bruk av personleg verneutstyr (som vernesko, vernebriller, hanskar, høyrselvern)
 • trafikkreglar ved truckkøyring
 • rapportering av uhell med personskade
 • rapportering av kritikkverdige forhold
Varslingsplakaten
Døme på varslingsplakat (Kilde: NHO)

Brot på vernereglane i lovverket er kritikkverdig. Alle bedrifter skal ha rutinar for å varsle om slike forhold.

Arbeidsreiskapar som krev særleg aktsemd, skal berre brukast av arbeidstakarar som har dokumentert sikkerheitsopplæring. Dette kravet gjeld for følgjande arbeidsutstyr:

 • bru- og traverskranar – når bruken inneber fare for skade på liv og helse
 • tårnkranar
 • mobilkranar
 • portalkranar
 • kranar med større kapasitet enn 2 tm (tonnmeter) monterte på lastebil eller lastebilhengjar
 • løfte- og stablevogner for gods med permanent førarplass på vogna
 • masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk)

Etter fullført sikkerheitsopplæring blir det skrive ut eit kompetansebevis som dokumenterer kva slags utstyr du er sertifisert for å bruke.

kompetansebevis
Kompetansebevis for dokumentert sikkerheitsopplæring utstedt av Sentralregisteret for sikkerheitsopplæring

Lenkjer

Arbeidsmiljøloven

Internkontrollforskriften

Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring

Forureiningslova

Forureiningslova inneheld reglar for

 • å verne det ytre miljøet mot forureining
 • å redusere eksisterande forureining
 • å redusere mengda avfall
 • å fremme betre handtering av avfall

Både yrkessjåførar og logistikkoperatørar bidreg til å oppfylle reglane om forsvarleg behandling av avfall. Avfallet kan delast i ulike kategoriar, og her skal vi dele det i emballasjeavfall og produktavfall.

Bedrifter må levere emballasjeavfall i form av plast, papp, glas og metall til godkjende avfallsinnsamlarar. Dei sender så emballasjeavfallet til attvinningsfabrikkar, som gjer avfallet om til nytt råstoff.

Produktavfall oppstår når eigaren av eit produkt kasserer produktet. Forureiningslova pålegg alle som sel visse produkt, å ta imot retur av produkta frå sluttbrukarane. Dette gjeld produkt med eit skadepotensial, til dømes dekk, bilbatteri og elektriske artiklar.

Oppgåve

 • Veit du om fleire slike produktgrupper der seljarane av produkta har plikt til å ta imot retur av kasserte produkt?
 • Kjenner du til kritikkverdige forhold når det gjeld forureining som du meiner burde vore varsla?

Frå innsamlingspunkta eller returpunkta går produktavfallet med bil eller båt til attvinningsanlegg både i inn- og utland. Yrkessjåførar står for delar av transporten. Logistikkoperatørane klargjer avfallet for transport i tråd med bedriftsrutinane.

Lenkje

Forurensningsloven

Brann- og eksplosjonsvernlova

Brann- og eksplosjonsvernlova inneheld vernereglar som skal sikre at farlege stoff og farleg gods blir handtert slik at menneske, miljø og omgivnader er sikra godt nok.

Når det gjeld kva rutinar transport- og logistikkverksemdene må etablere, kjem det an på kva slags produkt verksemdene har spesialisert seg på å selje eller transportere.

Logistikkoperatørar på lageret til Jotun i Sandefjord må til dømes rette seg etter mange rutinar, fordi bedrifta lagrar ei rekkje brann- og eksplosjonsfarlege produkt. Omvendt slepp ein logistikkoperatør på eit jernvarelager å ta særleg omsyn til krava i brann- og eksplosjonsvernlova, fordi slike lager ikkje handterer brann- og eksplosjonsfarlege produkt.

brannverninstruksjon
brannverninstruksjon

Bedrifter med stor brannrisiko har alltid rutinar for brann. Om uhellet er ute, skal du følgje gjeldande brannrutinar. Du bør setje av tid til å skaffe deg oversikt over slike rutinar når du kjem til ein bygning du ikkje kjenner.

Lenkje

Brann- og eksplosjonsvernloven

Læringsressursar

Internkontrollforskrifta