Hopp til innhald

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Kultur, livssyn og religionChevronRight
 4. Ulike kulturar og livssynChevronRight
 5. Samisk kulturChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Samisk kultur

Samisk kultur er ein del av den norske kulturen, men han er òg ein eigen, mangfaldig kultur. Samane er éin av fleire minoritetar i Noreg, men dei står i ei særstilling ettersom dei utgjer urfolket i Noreg.

Samisk kvinne bærer et lite barn. Foto.

Hugselappen

«Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Fordi det ikke foretas offisiell registrering av hvem som har samisk identitet/bakgrunn, er det ingen som vet nøyaktig hvor mange samene er.

I Norge bor det samer over hele landet, men de mest konsentrerte samiske bosettingsområdene finnes nord for Saltfjellet. Samene i Norge snakker tre varianter av samisk språk: nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Noen få behersker østsamisk.»

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

NRK Samisk barneoppseding

Minoritet

Grupper som er i fleirtal, kallar vi gjerne majoritetar. Grupper som er i mindretal i eit samfunn, kallar vi minoritetar. Minoritetane blir ofte delte inn i to grupper:

 • etniske minoritetar
 • religiøse minoritetar

Urfolk

Urfolk blir definert som folk som har teke vare på, heilt eller delvis, den tradisjonelle kulturen sin, verdiane og institusjonane sine, og som levde i eit visst landområde før storsamfunnet overtok det eller staten blei etablert. (www.norad.no)

Samane er ei gruppe urfolk som har hatt tilknyting til Noreg lenge før den norske staten blei oppretta. Dei står derfor i ei særstilling som minoritetsgruppe, og dei har rettar som andre grupper i Noreg ikkje har. Dette gjeld mellom anna:

 • rett til opplæring på eige språk
 • eige parlament (Sametinget)
 • radio- og fjernsynsstasjon med eigne sendingar
 • eigne samiske skolar og samisk høgskole.

Slik har det ikkje alltid vore. I lange periodar har det samiske folket vore utsett for undertrykking, mishandling og forsøk på fornorsking. På femtitalet blei samiske barn plasserte på internatskolar der det ikkje var lov å snakke anna enn norsk. I denne perioden var det mange samar som ikkje lærte samisk skikkeleg.

Når vi snakkar om samisk kultur, tenkjer vi ofte på den tradisjonelle kulturen med:

 • reindrift
 • samisk språk og joik
 • samiske klede og sko
 • duodji, samisk brukskunst
 • samisk mat
 • Sametinget
 • den samiske nasjonaldagen (6. februar) og det samiske flagget

Kor stor tilknyting samar i dag har til punkta over, vil variere mykje. For eksempel vil pizza vere vanlegare mat enn den tradisjonelle samiske maten for ein god del samar.

Fagarbeidar

Som fagarbeidar i oppvekst-, helse- og sosialsektorane vil du ha behov for kunnskap om samisk kultur dersom du for eksempel:

 • arbeider som fagarbeidar i samiske område
 • arbeider i samiske barnehagar andre stader, til dømes i Oslo
 • møter samiske brukarar der du jobbar
 • som barne- og ungdomsarbeidar skal medverke til at barn og unge får kunnskap om samisk kultur.

Dersom du treng meir kunnskap om samisk kultur, er det fleire måtar å finne dette på. Å snakke med dei som er samar, er ofte det beste. Elles er Internett og bøker gode kjelder til slik kunnskap.

Utfordringar til deg

 1. Lag ein plakat som skildrar samisk kultur.
 2. Intervju nokre samar om samisk kultur. Dersom du ikkje bur i eit samisk område, kan du sende ein e-post.
 3. Gjer deg kjent med sidene det er lenkja til. Ta notat dersom du finn noko du ikkje kjenner til frå før. Under lenkja til Gàlu finn du nokre filmar du bør sjå.
 4. Sjå filmen Samisk barneoppdragelse.
  Kva for sider av den samiske kulturen blir skildra i denne filmen?
  Korleis trur du opplevingane barna får, påverkar oppveksten deira?
 5. Fordjupingsoppgåve: Les meir om urfolk og samisk kultur på samfunnsfagsidene.

Læringsressursar

Ulike kulturar og livssyn

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Apotek da og nå

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  NRK Hilsemåter

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Generasjon utlending

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Typisk norsk

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Etiopisk mat

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Når integrering fungerer

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hos tannlegen på Lindeberg

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter