Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Agronom – husdyr- og planteproduksjonChevronRight
  4. Dyrking av eng og fôrvekstarChevronRight
  5. Kva er eng og beite?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kva er eng og beite?

Eng er eit areal dekt med gras og andre vekstar som vert brukt slått og beiting. Vi skil gjerne mellom natureng og kultureng, der kulturenga oftast er fulldyrka og tilsådd med grasartar og engbelgvekstar.

Grasmark som berre er arbeidd med i det øvre jordlaget og gjødsla opp slik at gras har teke over som hovudvegetasjon, vert kalla overflatedyrka eng.

Arealet med eng og beite i Noreg

Arealet for eng og beite på fulldyrka mark i Noreg har gått svakt ned etter 1999 og ligg no på ca. 4,7 mill. dekar. Arealet for overflatedyrka innmarksbeite har vore stabilt i same perioden, ca.1,7 mill. dekar. I Norge har vi totalt ca. 6,4 mill. dekar eng og beite.

Grovfôr

Grovfôr er eit anna namn på gras og andre vekstar som vi gir til husdyra. Godt og næringsrikt grovfôr er viktig for god økonomi i husdyrhaldet. Det er derfor nødvendig å ha god kunnskap om dyrking av fôr.

Storfe som et grovfôr. Foto
Storfe som et grovfôr

Eit «visdomsord» seier:

«Økonomien i husdyrbruket er tufta på tilstrekkeleg grovfôr av god kvalitet som er hausta inn og lagra på ein økonomisk forsvarleg måte.»

Hugselappen

Vi skil mellom ulike typar eng:

  • natureng
  • kultureng
  • overflatedyrka eng

Beite og dyrking av fôr påverkar kulturlandskapet. Metodane for dyrking og hausting har endra seg gjennom tidene.

God kvalitet på grovfôret er viktig for ha god økonomi i husdyrhaldet.

Læringsressursar

Dyrking av eng og fôrvekstar