Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Universell utforming gir like moglegheiter

Universell utforming er viktig for at personar med nedsett funksjonsevne skal kunne delta likeverdig i samfunnet. Mange produkt og ulike former for tilrettelegging som i utgangspunktet vart utvikla for personar med funksjonsnedsetjingar, fungerer òg godt for alle andre.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Utfordringar til deg

  1. Kvifor er universell utforming viktig for at personar med nedsett funksjonsevne skal kunne delta likeverdig i samfunnet?
  2. Kva produkt kjenner du til, i tillegg til dei som blir nemnde i filmen, som opphavlege vart utvikla som eit hjelpemiddel for personar med funksjonsnedsetjingar?
  3. Korleis kan universell utforming av miljøet vere ein fordel òg for personar utan funksjonsnedsetjingar? Gi døme.
Sist oppdatert 14.12.2020
Tekst: Vigdis Haugan (CC BY-SA)

Læringsressursar

Kunnskap om funksjonshemmingar

MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar