Hopp til innhald

Åarjelsaemien voestesgïeline (BF jåa1/jåa2)

    Gïele goh systeeme jïh nuepie

    Gïele lea tjoejh, baakoeh jïh raajesh mah ektesne veadtaldihkie juktie almetjh maehtieh soptsestalledh, guarkadidh jïh mïelem buektiehtidh. Gïele lea grammatihkeles njoelkedassi mietie bigkeme, mah jorkesieh tïjjen mietie. Gïelen gellie dïrregh, juktie mijjieh maehtebe jiehtedh maam sïjhtebe.