Hopp til innhold

Fagstoff

Fredsoppgjøret i Versailles i 1919

11. november 1918 ble våpenhvile mellom de stridende partene underskrevet. Fire år med krig var over, og første verdenskrig var slutt. Nå skulle seierherrene avgjøre skjebnen til Tyskland og de andre sentralmaktene. Hva ble resultatet av Versaillestraktaten?

Første verdenskrigs sluttfase

I krigens sluttfase ble det mer og mer tydelig hvem som ville vinne. USAs inntreden i krigen på side i 1917 ble et vendepunkt, og etter den siste mislykkede tyske offensiven på vestfronten i 1918 var krigen militært sett tapt for Tyskland. I tillegg var Tyskland på dette tidspunktet preget av krigstretthet, desertering, varemangel og spontane revolusjonsforsøk. Keiser Vilhelm 2. flyktet til Nederland, og keiserdømmet ble erstattet av en demokratisk republikk, den såkalte

11. november 1918 ble våpenhvilen undertegnet. Krigen var over, selv om ingen soldater fra ententemaktene hadde satt sine bein i Tyskland. På tross av problemene i Tyskland var det for mange tyskere uforståelig at krigen var tapt.

Spanskesyken

I tillegg til enorme tapstall i krigen rammet en global influensapandemi store deler av verden i åra 1918–1920. Denne influensaen ble kjent som spanskesyken, og mellom femti og hundre millioner mennesker mistet livet. Denne enorme katastrofen bidro til ønsket om å avslutte krigen.

Bildet viser mange menn som sitter ved store bord i et stort rom. Bak i rommet sitter og står det enda flere menn. Det er høye vinduer og lysekroner i taket.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fredskonferansen i Paris

Etter krigen var fredsønsket i Europa stort, men utfordringene var enorme. Tre keiserriker var gått i oppløsning og europakartet måtte tegnes opp på nytt. I tillegg måtte de tapende partene, Tyskland, Østerrike-Ungarn og Det osmanske riket, straffes. I januar 1919 møttes representanter fra seierherrene Storbritannia, Frankrike, USA og Italia i Paris for å forhandle fram en fredsavtale. Fredsavtalen med Tyskland, den såkalte Versaillestraktaten, var den viktigste.

Utgangspunktet til de involverte partene var ulikt. Tyskland håpet at de kunne påvirke fredsbetingelsene ved å be om våpenhvile i 1918 og ikke kjempe til siste mann. Det de tyske lederne ønsket, var å bli behandlet etter den amerikanske presidenten Woodrow Wilsons 14 punkter for fred, som ble presentert i januar 1918. Disse punktene skulle være utgangspunkt for en fredsslutning alle parter kunne leve med. Ett av hovedprinsippene til Wilson var nasjonens selvbestemmelsesrett, hvor nasjonalitet skulle bestemme de nye statsgrensene. En slik fred ville være til å leve med for mange tyskere.

Wilsons 14 punkter

I januar 1918 erklærte president Woodrow Wilson sine kjente 14 punkter. Wilson var opptatt av å legge til rette for en forsonende løsning alle involverte parter kunne akseptere. Her er hovedtrekkene i Wilsons 14 punkter:

 1. Ingen hemmelige avtaler. Diplomatiet skal skje åpenlyst.

 2. Fri ferdsel på verdenshavene.

 3. Økonomiske hindre skal fjernes for å fremme fri og lik handel.

 4. Gjensidige garantier for nedrustning til et minimum som kreves for å beskytte eget land.

 5. Upartisk ordning av alle kolonikrav, hvor det tas hensyn til de folkene det gjelder.

 6. Tilbaketrekning av alle fremmede soldater i russiske landområder.

 7. Tilbaketrekning av alle fremmede tropper i Belgia. Belgisk uavhengighet skal gjenopprettes.

 8. Tilbaketrekning av alle fremmede tropper i Frankrike. Okkuperte områder og Alsace-Lorraine må bli gitt tilbake til Frankrike.

 9. Italias grenser trekkes etter nasjonalitet.

 10. Folkene i Østerrike-Ungarn bør få anledning til selvstendig utvikling.

 11. Tilbaketrekning av alle fremmede tropper i Romania, Serbia og Montenegro. Okkuperte områder må tilbakeføres. Serbia må få fri og sikker tilgang til sjøen. Nye grenser må trekkes etter nasjonalitet.

 12. De tyrkiske delene av det nåværende osmanske riket må bli sikret selvstendighet. Andre nasjonaliteter under tyrkisk herredømme må få sin egen selvstendige utvikling.

 13. En uavhengig polsk stat må bli opprettet hvor det bor polakker. Staten må ha adgang til havet.

 14. Opprettelse av Folkeforbundet.

Kilde

Wilson's Fourteen Points (u.å.). I Library of Congress (u.å.). Hentet 20. februar 2022 fra https://www.loc.gov/collections/world-war-i-rotogravures/articles-and-essays/events-and-statistics/wilsons-fourteen-points/

Seierherrene på sin side var enige om at Tyskland måtte bære hovedansvaret for krigen og skulle straffes deretter, men det var uenighet om hvordan dette skulle gjøres.

USA og president Woodrow Wilson ønsket at fredsoppgjøret skulle være en forsoning mellom alle stridene parter og legge til rette for samarbeid og fred i Europa og verden. Frankrike hadde en mindre forsonlig linje og ønsket at Tyskland skulle straffes strengt. For Frankrike var det viktig at Tyskland aldri igjen skulle bli en trussel mot freden i Europa, og at de måtte betale for skadene påført Frankrike. Storbritannia ønsket også å straffe Tyskland økonomisk, men fulgte ikke samme harde linje som Frankrike. Italia, som endte opp på seierherrenes side, ønsket belønning for sin krigsinnsats, men det fikk de ikke. Italia "vant krigen, men tapte freden".

Fire menn med grått hår, kledd i mørke dresser. De står på en trapp med ei åpen dør i bakgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Versaillestraktaten

Tyskland fikk ikke delta ved forhandlingsbordet og ble presentert fredsforslaget fra seierherrene. Tyskerne hadde forventet en fredsavtale bygd på forsoning og felles ønsker om å bygge Europa opp på nytt, men fikk i stedet presentert en avtale med usedvanlig harde vilkår. Tyskerne ønsket ikke å godta fredsavtalen, men de hadde ikke noe valg. Ble ikke avtalen godtatt, ville krigshandlingene gjenopptas. Den nye Weimarrepublikken mente dessuten at de ikke kunne stå ansvarlig for hva det gamle keiserriket Tyskland hadde hatt ansvar for.

Ansvaret for krigen

Det punktet Tyskland hadde størst problemer med å akseptere, var punktet om krigsskyld. Tyskland måtte ta på seg det juridiske og moralske ansvaret for krigen. Dette vakte voldsomme tyske reaksjoner, både hos det tyske folk, fra politikere og i militæret. Tyskerne selv mente at skylden måtte fordeles, og at de alene ikke hadde hele ansvaret. Denne ydmykelsen skulle Adolf Hitler bruke i sin i årene før utbruddet av neste verdenskrig.

Militæret bygges ned

Hele Europa ble oppfordret til å ruste ned militært, men Tyskland ble pålagt å ruste ned i alle våpengreiner. Hæren skulle kun bestå av cirka 100 000 soldater. Dette var for lite til at det utgjorde noen trussel overfor nabolanda, men stort nok til å kunne ivareta indre fred og slå ned opprør og revolusjonsforsøk. Ved krigens slutt var det frykt for revolusjonsforsøk i Tyskland, spesielt fra kommunistene.

Det ble lagt ned forbud mot moderne militærteknologi, noe som innebar forbud mot ubåter, stridsvogner og fly. Flyvåpenet og Marinen ble altså dramatisk redusert. I tillegg skulle de vestlige områdene mot Frankrike demilitariseres, det vil si at det tyske forsvaret ikke kunne være til stede i disse områdene.

Tapte landområder

Tyskland måtte avstå store landområder til nabolanda. Det gjenoppståtte landet Polen fikk tildelt store områder spesielt fra Tyskland, men også fra Russland og Østerrike-Ungarn. Siden Polen skulle ha adgang til Østersjøen, ble Øst-Preussen adskilt fra resten av Tyskland av "den polske korridoren". Frankrike fikk tilbake Alsace og Lorraine, som Tyskland hadde erobret under den fransk-tyske krigen i 1870–1871. De viktige tyske kullgruvene i Saar-området ble overtatt av Frankrike for en periode på 15 år. Danmark fikk tilbake deler av Sør-Jylland som ble okkupert under den dansk-tyske krigen i 1864. Tyskland mistet alle koloniene sine, først og fremst til Frankrike og Storbritannia.

På grunn av fredsoppgjøret endte mange tyskere utenfor Tysklands grenser, ikke bare på grunn av tapte landområder for Tyskland, men også på grunn av andre grenseendringer. Som en følge av at Østerrike-Ungarn ble oppløst, ble det meste av den tysktalende minoriteten, sudettyskerne, i det tidligere dobbeltmonarkiet innlemmet i det nyopprettede Tsjekkoslovakia.

Krigsskadeerstatning

Seierherrene påla Tyskland å betale en gigantisk erstatning for skader og tap påført under første verdenskrig. Summen endte opp på 132 milliarder gullmark. De fleste mente at dette var umulig å gjennomføre, men seierherrene sto på sitt. Det nyttet lite å vise til at Tyskland lå utarmet etter krigen og at økonomien var lagt i ruiner. Som en konsekvens av krigsskadeerstatningene måtte Tyskland slite med økonomiske svingninger gjennom hele mellomkrigstida.

Tenk etter

Versaillestraktaten har i ettertid blitt kritisert for å ha straffet Tyskland for hardt. I hvilken grad er dette riktig?

En stor folkemengde protesterer utenfor et stort praktbygg, riksdagsbygningen i Berlin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hør podkasten Freden som mislyktes i NRK-programmet Verdibørsen hvis du vil lære mer om Versaillestraktaten og konsekvensene av den.

Kilder

Brazier, E. & Kirkhusmo, A. (2021, 7. mai). Første verdenskrig. I Store norske leksikon. https://snl.no/f%C3%B8rste_verdenskrig

Fosshaugen, K. (2019, 1. september) Det armenske folkemordet. I Store norske leksikon. https://snl.no/Det_armenske_folkemordet

Mamelund, S. E. (11. august 2021). Spanskesyken. I Store norske leksikon. https://sml.snl.no/spanskesyken

Palmer, R. R., Colton, J. & Kramer, L. (2002). A history of the modern world (ninth edition). McGraw-Hill. New York.

Ugland, E. (2010) Å lykkes med nyere historie. Cappelen Damm.

Versailles-traktaten (2021, 19. januar). I Store norske leksikon. https://snl.no/Versailles-traktaten

Treaty of Versailles (2020, 22. mars) I Wikisource. https://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Versailles/Part_V#Article_160\

Wilson's Fourteen Points (u.å.). I Library of Congress (u.å.). Hentet 20. februar 2022 fra https://www.loc.gov/collections/world-war-i-rotogravures/articles-and-essays/events-and-statistics/wilsons-fourteen-points/

Relatert innhold

Første verdenskrig og fredsoppgjøret endret Europa og verden for alltid. Hvilke økonomiske og politiske virkninger fikk krigen og fredsoppgjøret?

CC BY-SASkrevet av Tor Ivar Utvik, Jostein Saakvitne og Stein Ugelvik Larsen.
Sist faglig oppdatert 22.03.2022

Læringsressurser

Første verdenskrig