Hopp til innhold

Fagartikkel

Fagfornyelsen i medier og kommunikasjon på NDLA

Fagene mediesamfunnet 1, 2 og 3 og medieuttrykk 1, 2 og 3 er fornyet etter det nye læreplanverket LK20. Overordnet del legger tydeligere føringer, og vi tar hensyn til tverrfaglige temaer, kjerneelementer og ferdigheter slik de står beskrevet i læreplanene for fagene.

Grafitti av en pressemann som bruker et videokamera til å skyte ei avis på en dresskledd mann. Foto.

Overordnet del og revisjon av oppgaver

Når vi har revidert fagene mediesamfunnet og medieuttrykk, har vi spesielt rettet oppmerksomheten mot arbeid med oppgaver. Fagfornyelsen vektlegger aktive elever, og vi har særlig jobbet med å få til en variasjon i elevaktiviserende oppgaver.

Samarbeid, kreativitet, kritisk tenkning og utforskning har vært andre ledebegreper vi har brukt i arbeidet med oppgaver.

Samtidig har det vært viktig å beholde og foredle typiske oppgaver for mediefag. De handler særlig om produksjon, vurdering av egne og andres medieuttrykk, refleksjon over egne arbeidsprosesser og forberedelse til eksterne oppdrag.

Vi bruker kjerneelementene for å sikre gjennomgående fokus på læringsaktivitetene som dekker de ulike kompetansemålene.

Tverrfaglige temaer

I den nye læreplanen for mediesamfunnet finner vi alle de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Læreplanen for medieuttrykk nevner bare demokrati og medborgerskap. I arbeidet vårt har vi likevel valgt å beholde fokus på alle de tre tverrfaglige temaene også i medieuttrykk.

Fagredaksjonene i NDLA har samarbeidet om å lage ressurser for de tverrfaglige temaene i læreplanen.

Emner i fagene

Emneinndelingen i fagene tar utgangspunkt i kompetansemål, men også kjerneelementer, ferdighetet og/eller tverrfaglige temaer har definert emner.

Ettersom noen kompetansemål er overlappende i mediesamfunnet og medieuttrykk, har vi også valgt å bygge enkelte felles emner på tvers av disse to fagene. Fagartikler og oppgaver som er relevante i flere sammenhenger, er dessuten lagt i flere emner.

Generell støtte til læringsarbeidet

I "Verktøykassa" finner du fagovergripende ressurser som støtter elever og lærere i læringsarbeidet.

NDLA: Verktøykassa – for elev
NDLA: Verktøykassa – for lærer

Sist oppdatert 04.05.2020
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Tips og årsplaner

Fagstoff