Hopp til innhold

Øvelse

Laavenjassh: Eufemisme jïh dysfemisme

Laavenjassh faage-sæjrose Eufemisme jïh dysfemisme.

Aarpijen baarhkohkh jïh voedtegh. Guvvie.

1. laavenjasse

Jiehtegh vuelielisnie maehtieh aaj eufemisminie årrodh. Bïhkedh maam dah jiehtieh.

  1. guhkiem jealeme
  2. geerve-filme
  3. lohkeme-hierkie
  4. kaarre
  5. leajojne
  6. jåama

2. laavenjasse

Digkiedidie!

Daaroen-gïelesne jïh eenngels-gïelesne eufemisme lea joekoen sïejhme gïeleviehkie-dïrrege. Guktie dellie åarjel-saemien gïelesne? Mijjieh eufemismem gïeleviehkie-dïrreginie nuhtjebe gosse tjaelebe jallh soptsestibie? Bïhkedh guktie jïh gåessie, jïh jis jïjnjem jallh vaeniem nuhtjebe. Man åvteste hijven eufemismem nuhtjedh?

3. laavenjasse

Viertesth baakoeh vuelielisnie. Akte ektiebïejeme-baakoe jïh dïhte mubpie lea dysfemisme. Buerkesth maam dysfemisme mijjese jeahta.

  1. gåetie/ movreh-gåetie
  2. goerkesadteme/ gïemhpesvoete
  3. reerenasse/ faamohke

Baakoeh

Saemien

Daaroen

reerenasse

regjering

goerkesadteme

toleranse

Sist faglig oppdatert 10.12.2018
Skrevet av Liv Karin Joma

Læringsressurser

Gïeleviehkie-dïrregh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter