Hopp til innhold

Fagstoff

Å arbeide på dagsenter

Et dagaktivitetstilbud inneholder gjerne sosiale og fysiske aktiviteter som kan bidra til en meningsfylt hverdag med trygghet og samvær med andre.
To studenter med Downs syndrom baker muffins på kjøkkenet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tilbud om dagsenter varierer fra kommune til kommune. Organisering og innhold vil også variere fra kommune til kommune og ut fra bistandsbehovet hos de som mottar tilbudet.

Dagsentrene har ulike målgrupper, og kommunene oppfordres til å unngå uheldige blandinger av målgrupper ved etablering av dagaktivitetstilbudet. I dag finnes det blant annet dagsentre som er forbeholdt personer med utviklingshemming, funksjonsnedsettelse, somatisk eller psykisk sykdom eller personer som har utfordringer med rus. I tillegg er det også dagsentre forbeholdt eldre og eldre med demens.

Felles for alle dagsentre er at aktivitetene tilpasses den enkeltes behov, interesser og ressurser.

Dagsenter for personer med utviklingshemming

Dette er et organisert og tilpasset tilbud på dagtid for personer med utviklingshemming. Det skal bidra til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Organiseringa av dagtilbudet vil variere ut fra individuell tilrettelegging og tilpasning til den enkeltes behov. Det tas hensyn til deltakernes interesser og ferdigheter, humør og dagsform. Tilbudet kan inneholde

 • produksjon og arbeidspregede aktiviteter

 • kunst- og håndverksproduksjon

 • habilitering, opptrening og pedagogiske formål

 • aktiviteter knyttet til merkedager

 • matlaging og måltider sammen med andre

 • kulturelle tilbud som besøk på museum, teater, kino, utstillinger eller konserter

 • fysisk aktivitet og bevegelse, turer og utflukter

 • sosiale samlinger

Aktivitetene og treninga kan foregå individuelt, men det kan også tilrettelegges slik at brukerne kan utføre aktiviteter i et sosialt fellesskap.

Eldre damer spiller bingo. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dagsenter for eldre

Dagsenter for eldre er et aktivitetstilbud for eldre som har behov for innhold og aktiviteter i hverdagen. Dette kan for eksempel være på grunn av ensomhet, som ledd i rehabilitering, ved behov for tilsyn og oppfølging og som avlastning for pårørende. Tilbudet på dagsenteret gis ut fra brukernes interesser og behov.

Dagsenteret kan gi tilbud om

 • sosialt samvær og samtaler

 • måltider som frokost og middag

 • ernæringsveiledning

 • aktivitets- og kulturtilbud i sosialt fellesskap

 • opptrening, rehabilitering/habilitering

 • trening i aktiviteter i dagliglivet

 • ulike andre aktiviteter tilpasset den enkeltes muligheter og ønsker

 • fysiske aktiviteter og turer i nærmiljøet tilpasset årstiden

 • markering av ulike høytider

Dagsenter for personer med demens

Fra 1. januar 2020 har kommunene plikt til å tilby dagaktivitetstilbud for personer med demens. Dagtilbud til personer med demens innebærer avlastning for pårørende og betyr at personen kan bo hjemme lenger. Hensikten med tilbudet er at mennesker med demens får mulighet til å møtes sosialt og utføre aktiviteter de liker å holde på med, og slik bidra til at de får meningsfylte dager.

Aktivitetene skal tilpasses den enkelte slik at de skal få holde på med aktiviteter de liker og opplever som nyttige. Aktivitetene bør stimulere til at deltakerne får bruke både hode og kropp, og til at de får et sosialt fellesskap.

Aktiviteter kan for eksempel være

 • å lese aviser og snakke om dagens nyheter over en kopp kaffe

 • samtaler og refleksjoner

 • quiz, kryssord, sudoku, kortspill og bingo

 • musikk, sang og dans

 • sansestimulering

 • ulike former for gymnastikk og bevegelse for å øke funksjon, styrke og balanse, ulike ballspill og bowling

 • turer og uteaktiviteter i nærområdet

 • hagestell, ved-arbeid, landskapspleie, kontakt med dyr

 • vedlikehold av bygningsmasse, snekring, møbeltapetsering

 • utflukter med besøk på museum, konsert og utstilling

 • kunst- og håndverkspregede aktiviteter som maling, strikking, keramikk og snekring

 • matlaging og baking med felles måltid etterpå

Arbeidsoppgaver

I arbeidet på et dagsenter, der du skal ivareta og tilrettelegge for trivsel og gode aktivitetsmuligheter, omfatter arbeidet blant annet at du som fagarbeider

 • forholder deg til mennesket du møter, som et menneske med egne følelser, opplevelser, ønsker og vilje

 • ser det enkelte menneske som unikt, ser den enkeltes kapasitet og personlighet, interesser og aktivitet

 • er lydhør og oppmerksom for enkeltmenneskets behov og signaler

 • etablerer en omsorgsfull relasjon preget av lydhørhet, nærhet og innlevelse

 • skaper trygghet, tillit og trivsel i samvær med andre

 • viser empati og oppfatter og forstår ulike situasjoner og kulturer

 • kommuniserer godt og tilpasser kommunikasjonen til det enkelte menneske, og at du tar i bruk ulike kommunikasjonsformer når det er nødvendig, for eksempel ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon). Det kan blant annet innebære bruk av håndtegn, kommunikasjon gjennom sansestimuli og berøring, bruk av kommunikasjonsmidler som peketavle, grafisk kommunikasjonsbok, talemaskin, materielle symboler, oversettelse og fortolkning av kroppsspråk, mimikk, gester og lignende.

 • legger til rette for, hjelper, veileder og motiverer til daglige aktiviteter i hverdagen ut fra brukerens erfaringer og interesser

 • gir råd og veiledning om kosthold og ernæring

 • har kunnskap om ulike diagnoser

 • stimulerer til brukermedvirkning og brukerstyrte aktivitetstilbud

 • har selvinnsikt og bevissthet om hvordan egen væremåte påvirker samspill

 • foretar etisk refleksjon, slik at du kan utforske situasjonen fra flere sider, for å få frem nye perspektiver og mulige løsninger

Utfordringer til deg

 1. Hva er et dagsenter?

 2. Hvem er brukere av et dagsenter?

 3. Hvilke aktivitetstilbud kan gis på et dagsenter?

 4. Hvordan tror du det er å jobbe på et dagsenter?

Kilder

Helsedirektoratet. (2022, 8. mars). Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Nasjonal veileder. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming

Helsenorge. (2019, 10. september). Dagtilbud. https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/dagtilbud/

Nasjonalt senter for aldring og helse. (u.å.). Dagaktivitetstilbud. Hentet 5. juni 2022 fra https://www.aldringoghelse.no/demens/a-leve-med-demens/hverdagen-etter-diagnosen/dagaktivitetstilbud/

Relatert innhold

Målrettet miljøarbeid handler om planlagt, tilrettelagt og systematisk bruk av miljøet i arbeidet med brukere av helse- og omsorgstjenester.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 16.06.2022

Læringsressurser

Dag- og fritidstilbud