Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Pedagogisk verktøyChevronRight
 4. Planlegging ChevronRight
 5. Ulike typer planerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ulike typer planer

Det finnes ulike strukturer for planlegging og ulike typer planer. Her skal vi se på noen av dem.

Virksomhetsplan

En virksomhetsplan kan fungere som overordnet styringsverktøy for virksomheten og skal definere formål, hovedmål og hovedaktiviteter. En virksomhetsplan kan også skissere de overordnede ressursrammene. Virksomhetsplanen er med på å gjøre virksomhetens formål tydelige og synlige både eksternt og internt, og gir føringer for prioriteringer.

Årsplan

En årsplan skal definere hva du eller bedriften du arbeider i, ønsker å oppnå i løpet av året, og skisserer hvordan du eller bedriften planlegger å oppnå dette. Årsplanen skal gi en oversikt over de prioriterte hovedaktivitetene for året opp imot de definerte overordnede målsettingene i virksomhetsplanen. Årsplanen kan også definere rammene for gjennomføring, inkludert ressurser.

Periodeplan eller semesterplan

En periodeplan eller semesterplan er en plan for en periode av året, og aktivitetene blir definert ut fra målene som er satt i årsplanen. En periodeplan eller semesterplan er mer konkret når det gjelder aktiviteter og tidsrammer enn virksomhets- og årsplanene er. De planlagte aktivitetene i en periodeplan kan fungere som delmål eller såkalte «milepæler», og kan brukes som verktøy for å måle fremgang mot å nå de overordnede målene.
Et utdrag fra en semesterplan kan for eksempel se slik ut for en barneskole:

Periodeplan/ semesterplan
Når Aktivitet Ansvarlig

Lørdag 7. jan: Juletrefest

– allsang, sang og musikk ved skoleelevene

– skuespill: «Snekker Andersen og julenissen» v/skoleelever

– gang rundt juletreet

– juleleker

– elever

– foreldre

– lærere


Uke 3

Ny fordeling av ansvarsområder til alle elevene

– klassestyrere

Uke 4

Møte i styret for elevrådet

– styret

– elevrådsformann

Onsdag 25. jan Skolefrokost for alle elevene

– storskolen

– Ola

Tirsdag 2. feb Helsesøster kommer – helsesøster

Uke 6 og 7

Konferansetimer (egen innkalling)

– klassestyrere

Uke 9

Leirskole for 7. klasse

– 7. klasse

– klassestyrer

Uke 11 Skidag – lærerne

Uke 13, onsdag og torsdag

Elevbedriften, mulig deltagelse på 2-dagers elevbedriftsmesse

– 6. og 7. klasse og klassestyrere

Uke 14

Den kulturelle skolesekken: Fortellerprosjekt 1.–4. klasse

– klassestyrere

– Kari

Ukeplan eller dagsplan

En ukeplan eller dagsplan inneholder konkrete mål og definerte aktiviteter for uka eller dagen. En dagsplan eller ukeplan blir bestemt ut fra hva vi skal oppnå i semesteret eller perioden, og hva som er realistiske mål med hensyn til tid og ressurser. En ukeplan eller dagsplan bør inneholde konkret informasjon om hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, hvem som skal gjennomføre dem, når de skal gjennomføres, og hvem som er ansvarlige. En ukeplan konkretiserer hva som skal skje gjennom hele uken, mens en dagsplan er en mer detaljert plan for bare én dag.

Aktivitetsplan

En aktivitetsplan beskriver aktiviteten mer konkret og detaljert: Hvordan aktiviteten skal gjennomføres, hvorfor den skal gjennomføres, hvem som skal delta, hvem som er ansvarlig, og når planen skal gjennomføres. Aktivitetsplanen fungerer som hjelpemiddel før, under og etter gjennomføringen av aktiviteten.
En mal for en aktivitetsplan kan for eksempel se slik ut:

Planleggingsskjema

Planleggingsskjema

Dato:

Aktivitet:

Rammefaktorer:

Generelle mål: (etter læreplan eller rammeplan for barnehage)

Spesielle mål:

 • holdningsmål:
 • ferdighetsmål:
 • kunnskapsmål:
HVA HVORDAN HVEM

HVORFOR

Evaluering:

Utfordringer til deg

Oppgaver til "Ulike typer planer"
 1. Hva er en virksomhetsplan?
 2. Søk på Internett og prøv å finne virksomhetsplanen til barneombudet og til en barnehage. Hva kjennetegner disse planene?
 3. Hva er en årsplan?
 4. Søk på Internett og finn årsplanen til minst én barnehage og én skole.
 5. Finn fram årsplanen for ett av fagene du har på skolen.
  – Hva forteller årsplanen deg?
  – I hvilken grad har du selv deltatt i utformingen av årsplanen?
  – Hva forteller årsplanen om vurdering i faget?
 6. Hva er en periodeplan?
 7. Lag en periodeplan for klassen din. Du bestemmer selv hvor lang tid planen skal strekke seg over.
 8. Hva kjennetegner en ukeplan?
 9. Finn ukeplaner fra barnehage, skole og SFO på Internett. Plukk ut en du synes er bra, og begrunn hvorfor du synes nettopp denne er bra.
 10. Lag en ukeplan for klassen din.
 11. Lag en aktivitetsplan for en fritt valgt aktivitet.

Læringsressurser

Planlegging