Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
 4. HMS og internkontrollChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva er internkontroll?

Med internkontroll mener vi «systematiske tiltak som skal sikre at bedriftens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen».

Helsearbeider fyller ut dokumenter. Foto.

Internkontroll definerer vi også som «egenkontroll som innebærer at bedriften selv skal påse at den følger aktuelt regelverk».

Bedriftene har en internkontroll-håndbok /HMS-håndbok. Denne håndboka inneholder prosedyrer eller fremgangsmåter knyttet til hva som kan være risiko eller helsefarlige forhold på den aktuelle arbeidsplassen. En helseinstitusjon har derfor en annen internkontroll-håndbok/HMS-håndbok enn en bensinstasjon. De ulike helseinstitusjonene har også ulike håndbøker avhengig av pasientgruppe, institusjonens utstyr og inventar og bygningsmasse.

Som ansatt i en bedrift skal du sette deg inn i internkontrollforskriften . Der finner du for eksempel rutiner som skal følges ved brann, rutiner som skal følges ved avvik, rutiner for håndtering av avfall og rutiner for bruk av utstyr.

Å sette seg inn i internkontrollforskriften tilsier at du tar medansvar for din egen og øvrige ansattes helse og sikkerhet, samt miljøet utenfor bedriften.

God dialog mellom de ansatte og ledelsen er et viktig redskap i HMS-arbeidet. Det er de ansattes arbeidsmiljø som skal sikres, og det er de ansatte som erfarer hvilke områder som oppleves som problematiske. Det å gi tilbakemelding handler også om å gi positiv respons og å melde fra om eventuelle avvik.

Avvik er brudd på bedriftens prosedyrer og forskrifter som er nedtegnet i internkontrollforskriften. På avvik skal det skrives en avviksrapport slik at bedriften kan lære av sine feil og kontinuerlig jobbe med kvalitetsforbedring.

Internkontrollforskriften innebærer følgende:

Utfordringer til deg:

 1. Hva inneholder ei HMS-håndbok?
 2. Hvorfor tror du det er viktig at interkontroll vere systematisk? Diskuter dette i klassen.
 3. Hvorfor skal en ansatt i en bedrift sette seg inn i internkontrollforskriften? Hva handler denne forskriften om, og hvorfor er det nødvendig å kjenne til forskriften?
 4. Det heter at en god dialog mellom de ansatte og ledelsen er et viktig redskap i HMS-arbeidet. Hvorfor er dette et viktig redskap?
 5. Hvorfor skal det skrives avviksrapport ved brudd på bedriftens prosedyrer?
 6. Hvilke lover og forskrifter skal være tilgjengelige i helseinstitusjoner?
 7. På hvilken måte kan bedriften sørge for at arbeidstakernes kunnskap og erfaring utnyttes? Hvorfor er dette nyttig?
 8. Gi eksempel på et mål for helse, miljø og sikkerhet på en arbeidsplass i helsetjenesten
 9. Dersom du er utplassert i Prosjekt til fordyping, spør om å få se målene for helse, miljø og sikkerhet der du er.
 10. Hvem går vernerunder på en arbeidsplass, og hva er hensikten med dette?

Læringsressurser

HMS og internkontroll