Hopp til innhold

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. HMSChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

HMS

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er vesentlig for enhver bedrift, stor eller liten. En trivelig, trygg og sikker arbeidsplass er et godt utgangspunkt for lønnsomhet. Det er derfor ikke noe motsetningsforhold mellom (HMS) og god lønnsomhet.

Kokker i samtale på kjøkkenet. Foto.

HMS står for

 • Helse
 • Miljø
 • Sikkerhet

I Norge står helse, miljø og sikkerhet (HMS) sentralt for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Rettigheter og plikter

Det er gitt en rekke lover, forskrifter og veiledninger som setter krav om HMS på arbeidsplassen. Arbeidsgiver og arbeidstaker har både rettigheter og plikter i følge disse forskriftene.
Arbeidsgiveren har hovedansvaret for å tilrettelegge for et godt og sikkert arbeidsmiljø, stille verneutstyr til disposisjon og sørge for tilstrekkelig opplæring.

De ansatte har plikt til å medvirke. De har blant annet plikt til å melde fra om farlige forhold og handlinger, medvirke til et godt arbeidsmiljø og å bruke pålagt og tilgjengelig verneutstyr.

Grunnleggende HMS

- En god plan for HMS-arbeid skal sikre mot tap.
- Arbeidstakeren skal sikres mot sykdom og skade.
- Bedriften skal sikres mot økonomiske tap i form av skade på utstyr, materiell og avbrudd i driften.

For å oppnå gode resultater (og tilfredsstille forskriftene) skal bedriftene:

 • Beskrive HMS målsettingen
 • Lage en enkel risikovurdering
 • Sørge for å registrere nesten-uhell, skader og sykdom slik at gjentakelser kan forebygges
 • Årlig vurdere om HMS-arbeidet er godt nok

En god dialog mellom ledere og ansatte, slik avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv beskriver, er avgjørende for utviklingen av en god arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø uten skader og med lavt sykefravær.

Alle virksomheter krever styring og planlegging. Et styringssystem kan utformes på mange måter. For små virksomheter er det viktig at det ikke lages store og vanskelige systemer for å planlegge og følge opp viktige aktiviteter. Et styringssystem, stort eller lite, består egentlig bare av fire grunnleggende aktiviteter.

 1. Fortell hva du skal gjøre (Alle planlagte tiltak.).
 2. Gjør det du sa du skulle. Sjekk at tiltakene blir utført, krever ansvar og tidsfrist.
 3. Se etter at du har gjort det du sa du skulle gjøre. Kontroller at ting er gjort.
 4. Hvis resultatet ikke ble som ventet – gjør noe med det.

Et godt HMS-arbeid er langsiktig og må styres etter fastsatte mål. Konkrete mål for HMS bør motivere alle i arbeidet med å skape en trygg, sikker og trivelig arbeidsplass. HMS-målene bør være så konkrete at det er mulig å gjennomføre tiltak for å oppnå målet.

Dokumentasjon


bilde av måling av luft på serveringssteder
Måling av luft på serveringssteder

Det stilles krav om dokumentasjon av HMS-arbeidet. Papir eller dokumentasjon alene forebygger verken skader eller sykdom, det er det tiltak som gjør. I en liten bedrift bør en derfor legge vekt på enkle planer, skrive ned det som gjøres og hvilke resultater som oppnås. På den måten kan egne krav om trygg og sikker drift ivaretas sammen med myndighetenes krav om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Dokumentasjonen skal gjøres så enkel som mulig og beskrive det man faktisk gjør. Det er viktig for et planmessig HMS-arbeid og er helt vesentlig når arbeidstilsynet kommer på inspeksjon.

Internkontroll


Bilde av kokker på ett kjøkken
Arbeidsmiljø på kjøkken

Ansvaret for helse, miljø og sikkerhet i en virksomhet kan best oppnås når bedriften selv viser at den har oversikt over sine risikoforhold og beskriver hvordan uhell, ulykker og «uhelse» kan forebygges. Da kan både myndighetenes krav til internkontroll, de ansatte og bedriftens mål om en god HMS standard oppnås.

Risikovurdering


bilde av en inspeksjon av kjemikalier
Inspeksjon av kjemikalier til renhold

Risiko «oversettes» ofte med fare. Vi kan definere risiko som fare for at noe skal oppstå eller skje. For å kunne beskrive hvor farlig noe er, må risiko defineres.

Risiko uttrykker en antagelse om hvor stor sannsynlighet det er for at en uønsket hendelse eller tilstand kan gi skade – og en antagelse om hvilke skader og helseplager det kan gi. Det vil si hvilke konsekvenser dette kan medføre. Risikovurdering har også vært kalt med en kanskje riktigere betegnelse ”konsekvensutredning”.

En risikovurdering i sin enkleste form er å liste opp det som kan gå galt og det som er helseskadelig og deretter diskutere hvor galt kan det gå hvis det går galt. Til sist hvordan kan vi unngå at det skjer, eller kan vi gjøre noe slik at skaden blir mindre hvis det skjer.

Hva kan skje?


Bilde av arbeidssko
Arbeidssko

Sykdom og skade gir ofte fravær. Noen ganger skyldes det ulykker, i andre tilfeller at arbeidet eller arbeidsplassen er blitt en belastning. I alle tilfeller er det bedriften selv som kjenner sine
risikofaktorer og forhold best. Derfor bør leder og ansatte sammen liste opp mulige farlige forhold og arbeidsoperasjoner.Når det er gjort diskuteres alle forhold og arbeidsoperasjoner på listen med spørsmålene: hvor ofte kan det gå galt og hvor galt kan det gå? (sannsynlighet og konsekvens).

Hva gjør vi med det?


 • Reduser sannsynligheten for at noe skjer. Mye rot og uorden øker sannsynligheten for å snuble. En ryddig arbeidsplass med gode rutiner reduserer sannsynligheten for å snuble.
 • Sørg for at konsekvensene blir mindre. En rusten spiker tråkket inn i en fot kan gi mange dagers sykefravær. Vernesko hindrer ikke at noen tråkker på en spiker, men det blir ingen skade.

Begge typer tiltak reduserer risikoen for at en skade kan oppstå, det første ved å redusere sannsynligheten for at noe skjer, det andre ved å redusere konsekvensene hvis noe skjer.
Den første typen tiltak er ofte både best og billigs. Hvis det ikke er mulig å redusere faren for at skade og sykdom oppstår, må verneutstyr og andre vernetiltak brukes.

Når bedriftens risikoforhold er beskrevet, skal de settes opp i en prioritert liste. I en travel hverdag er det viktig å bruke tiden på de viktigste risikoforholdene. En høy risiko gjøres lavere ved å senke sannsynligheten for at noe skjer, eller ved å sørge for at konsekvensene blir mindre hvis det skjer. En ryddig arbeidsplass, gode rutiner og god arbeidspraksis er med på å senke sannsynligheten for at noe skal gå galt eller at noen kan bli syke. Bruk av verneutstyr; hansker, beskyttelsesbriller, hørselsvern, hjelm, vernesko, fallsikringsutstyr og annet bidrar til å redusere konsekvensene når noe skjer.

Hvordan kan en risikovurdering se ut?


bilde av et storkjøkken
Storkjøkken

Vurderingen kan skrives ned i en tekst, men også inneholde tabeller og statistikk. I risikovurderingen gis det en kort beskrivelse av arbeidsforholdene i bedriften eller i den del av bedriften som betraktes som et risikoområde. Enhver ombygging/omorganisering bør i forberedelsesfasen få sin risikovurdering.


Beskrivelsen bør omfatte forhold som brannfare, rømningsveier, farlige maskiner, helsebelastende arbeidsstillinger, støy, støv, farlige kjemikalier, samarbeidsforhold osv.

En god risikovurdering krever inngående kunnskap om bedriften. Det betyr at bedriften selv er den som vet best. Bedriftens leder, sammen med de som utfører arbeidsoperasjonene, er de beste til å lage en god risikovurdering.