1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Turistattraksjoner og guidingChevronRight
  4. KulturlandskapChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kulturlandskap

Norsk kulturlandskap er en viktig attraksjon for turistene – både for de norske og de utenlandske. Gårdsbutikker og besøksgårder er eksempler på utvikling av reiselivsprodukter med tilknytning til kulturlandskapet.

Kulturlandskap er menneskeskapt

Kulturlandskap er landskap som på ulike vis er påvirket av mennesker. Det finnes ulike typer kulturlandskap. For eksempel har mennesker i jeger- og sankerkulturer gjort begrensede naturinngrep i sitt landskap, husdyrhold har gitt oss beitelandskap, vi har landskap med dyrka jord og industriområder kombinert med landbruk, og vi har urbaniserte byområder.

For Norge og mange andre land er kulturlandskapet en viktig attraksjon for mange turister, for eksempel for bobilturistene.

Mange nye reiselivsprodukter utvikles helt bevisst i nær tilknytning til kulturlandskapet. Gards- og bygdeturisme, lokal mat og lokalt håndverk er basert på turistenes interesse for norsk kulturlandskap.

Trusler mot kulturlandskapet

Fraflytting, gjengroing og samferdselsutbygging er blant de største truslene mot kulturlandskapet.

Fraflytting fra mange bygder fører til at mange innstiller drifta på gårdsbrukene. Mange bruk forfaller, mens noen holdes ved like og brukes som fritidsboliger. Tradisjonelt er arbeidsplassene i landbruket grunnlaget for store deler av tjenestetilbudet og bosetningsmønsteret for øvrig. De færreste er interessert å besøke fraflyttede norske bygder.

Gjengroing er også knyttet til fraflytting og endrede driftsformer i landbruket. Der utmarka tidligere ble holdt åpen av beitedyr og vedhogst, gror vakre landskap nå igjen av kratt og løvskog. Plantefelt med gran som før ble tynnet og hogd, stenger nå for utsyn og tilgang til skog og fjell.

Den siste store trusselen mot kulturlandskapet er samferdselsutbygging der spesielt lange og hyppige tunneler reduserer opplevelsen av å ferdes i et levende kulturlandskap. Hensikten med utbyggingen er sørge for raskere og tryggere transport. Ulempen er at forventingene om å ferdes i åpne kulturlandskap, ikke alltid innfris.

Læringsressurser

Turistattraksjoner og guiding

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter