Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Juss og yrkesetikkChevronRight
  4. Lover og regler ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Lover og regler

Samfunnet består av en rekke lover og regler som gjør det lettere for oss å ta del i fellesskapet. Disse lovene danner også utgangspunktet for hvordan du skal opptre som sikkerhetsmedarbeider.

Norges lover

Generelle lover

Norges lover inneholder lover som regulerer forholdene for ansatte i en bedrift. Alle bedrifter må for eksempel følge ferieloven. Ansatte har krav på og plikt til å ta ferie. Det er regler for når ferien skal tas, og for når ferieønskene skal meldes inn, slik at bedriften har mulighet til å planlegge driften i ferien.

Trygdeloven gjelder for alle i Norge. En bedrift må for eksempel selv betale sykepenger til den ansatte de første 16 dagene av et sykdomsforløp.

Arbeidsmiljøloven inneholder blant annet regler som setter krav til bedrifter og ansatte om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Ingen ansatte skal risikere sykdom eller skade på arbeidsplassen, og bedriften er ansvarlig for å unngå det. Bedriften plikter å sette i verk tiltak for å sikre helsa, miljøet og sikkerheten på arbeidsplassen. De ansatte skal blant annet velge et verneombud somskal ivareta bedriftens ansatte og deres interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøutvalget er et pålagt forum der slike saker behandles. Det skal avholdes minimum fire utvalgsmøter hvert år, og det skal lages en årlig rapport over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Internkontroll er også hjemlet i arbeidsmiljøloven. Internkontrollforskriften pålegger bedrifter å vurdere egen virksomhet og risiko kontinuerlig. På Arbeidstilsynets sider kan du lese mer om internkontroll.

Lov om diskriminering

Alle mennesker har rett til å bli behandlet på samme måte.

Diskrimineringsloven setter et generelt forbud mot diskriminering. Straffeloven har også en egen bestemmelse (§ 349a) som slår fast at det er straffbart å nekte noen varer eller tjenester på grunn av religion, livssyn, hudfarge eller fordi de tilhører en bestemt folkegruppe (nasjonal eller etnisk opprinnelse).

Det er heller ikke mulig å nekte noen adgang til offentlige steder. Dette er det meget viktig å vite som servicemedarbeider generelt, og sikkerhetsmedarbeider spesielt. Det er imidlertid noen unntak.

Ut fra domstolspraksis kan man grovt si at disse gruppene med personer kan nektes adgang til offentlige steder:

  • personer som er påvirket av rusmidler
  • kjente uromakere eller kriminelle (tidligere tatt for tyveri/mindre tyveri)
  • personer som bare søker tilhold eller vanskeliggjør driften
  • personer som med klesdrakt, hygiene eller lignende skaper frykt eller avsky hos andre

Det kan i praksis være vanskelig å bortvise folk selv om man kan vise til et av punktene overfor. Serviceinnstilling og kommunikasjon er trolig de viktigste «verktøyene» til en sikkerhetsmedarbeider.

På Lovdata.no har du enkel adgang til alle Norges lover.

Læringsressurser

Juss og yrkesetikk