Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. RegnskapsføringChevronRight
  4. Periodiseringer – del 1ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Periodiseringer – del 1

I forbindelse med månedsavslutning og årsavslutning må man kontrollere at alt stemmer – blant annet at inntekter og kostnader er ført i riktig periode. Det er her den såkalte periodiseringen kommer inn i bildet.

Humoristisk bilde av overrasket regnskapsmedarbeider som drukner i dokumentmapper.

Avstemminger

Ved månedsavlutning utfører en regnskapsmedarbeider en del faste rutiner. Hun foretar blant annet en del avstemminger – det vil si at hun kontrollerer det hun har ført mot det en eventuell «motpart» har ført.

Et godt eksempel på dette er bankavstemming. Regnskapsmedarbeideren sammenligner utskriften fra banken med det hun har ført på tilsvarende konto i regnskapet sitt. Hvis ikke saldoen er lik, må hun finne grunnen til avviket. Er noe ført feil, vil hun lage et korreksjonsbilag og rette feilen i regnskapet. Til slutt skal de to saldoene være like.

Det vil det være betryggende at kontoen stemmer, ettersom svært mange føringer normalt går mot bank. Kontoen for bank avstemmes derfor vanligvis hver måned.

Andre kontoer avstemmes annenhver måned, som for eksempel kontoene knyttet til merverdiavgift og lønn. Grunnen til dette er at terminene for skatt og avgifter betales for to og to måneder om gangen.

Oppgave

Den øverste delen av oppsettet på er for desember måned av bankontoen for en bedrift. Deretter følger en bankutskrift fra banken for samme måned. Sammenlikn disse, påpek avvik og kommenter mulige årsaker til avvikene.

Periodisering

Når avstemmingen er utført, er turen kommet til kontroll av resultatregnskapet. Det er viktig at dette stemmer, slik at ledelsen kan bedømme hvilken verdiskapning bedriften har hatt i perioden. Dessuten skal resultatregnskapet sammenlignes med budsjettet.

Regnskapsmedarbeideren vil bedømme om saldoene på alle inntektskontoene og kostnadskontoene ser riktige ut. Hun vil se spesielt på kontoene for lønn, renter, forsikring og husleie. Det er ofte nødvendig å gjøre korreksjoner her.

Grunnen til dette er at utbetalingstidspunktet ikke faller samtidig med når det skal føres som kostnad. Vi kan for eksempel ha fått en faktura i januar for tre måneders husleie på 30 000 kroner. Dette kan omtales som en utgift. Selve betalingen vil normalt skje i januar.

Men det er bare 10 000 kroner som skal belastes i henholdsvis januar, februar og mars måned. Kostnaden blir altså 10 000 kroner i hver av månedene.

Et annet ord for kostnad er forbruk. Vi har «brukt» lokaler for 10 000 kroner i måneden. Hvis det ikke er blitt tatt hensyn til denne utfordringen da fakturaen ble ført, må man gjøre det i forbindelse med månedsavslutningen.

I eksemplet under forutsetter vi at hele utgiften ble ført som kostnad, og at dette må korrigeres senere. Vi vil da føre 20 000 som en forskuddsbetaling (en eiendel i regnskapet).

6300 Husleie
DebetKredit
30 000
20 000
1700 Forskuddsbetalt husleie
DebetKredit
20 000

Videre vil vi overføre 10 000 fra denne forskuddskontoen til kostnadskontoen for husleie i februar og i mars. På den måten vil alle tre månedene ha den riktige kostnaden eller forbruket.

Tilsvarende gjør vi med andre kostnadskontoer hvor det er behov for periodisering. Det er som regel bare i spesielle bransjer det er behov for å gjøre slike korrigeringer (periodiseringer) av inntektene.

Oppgave

En betaling av en forsikring for et helt år på 60 000 kroner er ført som en kostnad i januar måned. Vis ved hjelp av to t-kontoer hvordan du per 31. januar vil rette opp feilen.

Læringsressurser

Regnskapsføring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter